موضوعات = جراحی پلاستیک
تجربیات بیماران پس از ابتلا به سرطان پستان: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 452-463

مرضیه حق بین؛ لیلی مصلی نژاد؛ فرنوش حاتمی؛ نوید کلانی


شناسایی علل کسورات بیمه ای بیمارستان پیمانیه و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه کیفی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

رحیم ادیب نیا؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست؛ مهدی چگین