نویسنده = احمد زنده دل
شناسایی و اولویت بندی عوامل پیشران مدل سازمانهای تیم محور با رویکرد نوآوری سازمانی در دوران شیوع کووید 19

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2969-2978

مریم دهنوی؛ محمود قربانی؛ محمد کریمی؛ احمد زنده دل


طراحی و تبیین مدل کیفی تغییر فرهنگ سازمانی ادارات آموزش و پرورش با رویکرد تحول سازمانی

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2955-2971

جواد دیهیم؛ محمود قربانی؛ احمد زنده دل؛ احمد اکبری


بررسی عوامل توانمندسازی و ارتقاء جایگاه مدیریتی زنان در دوران شیوع کرونا

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 3001-3016

سیما نوید بخش؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ احمد زنده دل


توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2525-2535

آتنا گریوانی؛ تورج صادقی؛ حسین کریمی مونقی؛ احمد زنده دل


مقایسه اثر بخشی مدل درمانی پاسخ محور و مدل درمانی – آموزشی با تاکید بر یکپارچگی حسی برنشانگان بالینی دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم

دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 1036-1049

امیر نیکو خلق؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ حمید نجات؛ احمد زنده دل