نویسنده = علی زارعی
تبیین سلامت عمومی ورزشکاران جانباز براساس مولفه‎های کیفیت زندگی

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 120-127

محمدتقی زمانی؛ علی زارعی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی


شناسایی مولفه‌های فرهنگ سازمانی موثر بر بعد شناختی سرمایه اجتماعی

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 222-232

شهریار خرازیان؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


تأثیرمیزان استفاده از شبکه‎های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی‎ورزشکاران جانباز و معلول ایران

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 403-410

محمد تقی زمانی؛ علی زارعی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی