نویسنده = حسن پاشا شریفی
مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در داخل بیمارستان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 569-577

سودابه غریبی؛ حسن پاشا شریفی؛ حمیدرضا خانکه؛ سوزان امامی پور


پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 592-600

مجید خالقی؛ حسن پاشا شریفی؛ داود تقوایی؛ ذبیح پیرانی


طراحی ابزار سنجش ویژگی های روان شناختی پرستاران و تیم فوریت های پزشکی در سوانح و حوادث

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4361-4380

سودابه غریبی؛ حسن پاشا شریفی؛ حمیدرضا خانکه؛ سوزان امامی پور


ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2256-2246

توران خرسندپور؛ سیمین دخت رضاخانی؛ حسن پاشا شریفی


مدلی برای پیش‌بینی طلاق عاطفی بر مبنای سواد عاطفی، سبک‌های مقابله‌ای، کیفیت زندگی و هیجان خواهی با میانجی‌گری تنظیم هیجان

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 288-402

لیلا علاقبند؛ حسن پاشا شریفی؛ ولی‌الله فرزاد؛ علیرضا آقایوسفی