نویسنده = احمد منصوری
ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 413-425

لیلا شاکری منش؛ قاسم آهی؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ احمد منصوری


میانجی گری ناگویی خلقی در ارتباط بین بدرفتاری های دوران کودکی با قلدری سایبری در نوجوانان

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

فیروزه مجدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ احمد منصوری؛ مهدی اکبرزاده؛ محمدرضا خدابخش


نقش میانجی سرعت پردازش و فهم کلامی در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واج‌شناختی با خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 408-419

مریم مشتاقی شریف زاده؛ احمد منصوری؛ زهرا باقرزاده گلمکانی


نقش میانجی نشخوار خشم در رابطه کارکردهای خانواده با قلدری سایبری نوجوانان

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2808-2819

فیروزه مجدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ احمد منصوری؛ مهدی اکبرزاده؛ محمدرضا خدابخش