نویسنده = احمد منصوری
ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 413-425

لیلا شاکری منش؛ قاسم آهی؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ احمد منصوری


نقش میانجی سرعت پردازش و فهم کلامی در رابطه بین حافظه فعال و آگاهی واج‌شناختی با خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 408-419

مریم مشتاقی شریف زاده؛ احمد منصوری؛ زهرا باقرزاده گلمکانی


نقش میانجی نشخوار خشم در رابطه کارکردهای خانواده با قلدری سایبری نوجوانان

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2808-2819

فیروزه مجدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ احمد منصوری؛ مهدی اکبرزاده؛ محمدرضا خدابخش