نویسنده = ذبیح پیرانی
پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سبک های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 592-600

مجید خالقی؛ حسن پاشا شریفی؛ داود تقوایی؛ ذبیح پیرانی


اثربخشی زوج درمانی بومی‎سازی شده مبتنی بر واقعیت درمانی بر تعارضات زناشویی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2826-2834

فاطمه خزایی؛ رحیم حمیدی پور؛ داود تقوایی؛ ذبیح پیرانی