نویسنده = سوزان امامی پور
مقایسه تحمل پریشانی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش سوانح و حوادث با پرستاران شاغل در داخل بیمارستان

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 569-577

سودابه غریبی؛ حسن پاشا شریفی؛ حمیدرضا خانکه؛ سوزان امامی پور


مدل یابی ساختاری اختلال شخصیت مرزی بر پایه تروماهای اوایل زندگی، ذهنیت طرحواره‌ای و ادراک از فرزندپروری مادر با نقش میانجی خلق و خو

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 231-246

شیرین کیایی؛ فاطمه گلشنی؛ سوزان امامی پور؛ آنیتا باغداساریانس؛ محمدمهدی بدیعی


طراحی ابزار سنجش ویژگی های روان شناختی پرستاران و تیم فوریت های پزشکی در سوانح و حوادث

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4361-4380

سودابه غریبی؛ حسن پاشا شریفی؛ حمیدرضا خانکه؛ سوزان امامی پور


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های تنظیم هیجان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2374-2380

سعید هدایتی زفرقندی؛ سوزان امامی پور؛ امین رفیعی پور