نویسنده = �������������� �������� ������
اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد بر انعطاف پذیری و کمال گرایی ظاهر جسمانی در اختلال بدشکلی بدن

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

معصومه قنبری؛ طاهر تیزدست؛ جواد خلعتبری؛ محمد علی رحمانی


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و دلبستگی مبتنی بر درمان شفقت بر فرانگرانی و الگوی خوردن در افراد دیابتی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

منصوره یزدانی؛ جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ محمد علی رحمانی