نویسنده = علی روشنائی
ساختارهای اجتماعی و روان‌شناختی زنان شهر تهران

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

منیر خاقانی فرد؛ علی روشنائی؛ حسین جمالی؛ امید علی احمدی


بررسی رابطه سبک زندگی با استئوپروز زنان

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

نوشین زمان؛ علی روشنائی؛ امید علی احمدی


جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران در حوزه سلامت

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

عابد حدودی؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ علی روشنائی


بررسی میزان پوکی استخوان در زنان متاهل مناطق 4 و17 تهران

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 4128-4138

نوشین زمان؛ علی روشنائی؛ امید علی احمدی


بررسی تبیینی جامعه شناسی بهبود مدیریت بدن و ارتباط آن با سبک زندگی در مصرفی شدن تن

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3421-3431

منیر خاقانی فرد؛ علی روشنائی؛ حسین جمالی؛ امید علی احمدی


نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4030-4038

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی


سازوکارهای اجتماعی جوانان ورزشکار در راستای سلامت جسمی و روان‌شناختی

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی