نویسنده = علی روشنائی
بررسی میزان پوکی استخوان در زنان متاهل مناطق 4 و17 تهران

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

نوشین زمان؛ علی روشنائی؛ امید علی احمدی


بررسی تبیینی جامعه شناسی بهبود مدیریت بدن و ارتباط آن با سبک زندگی در مصرفی شدن تن

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

منیر خاقانی فرد؛ علی روشنائی؛ حسین جمالی؛ امید علی احمدی


نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی