نویسنده = علیرضا حیدرئی
اثر توان بخشی شناختی برکارکرد های اجرایی (تصمیم گیری و انعطاف پذیری ، کنترل هیجان) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1199-1213

الهه یاوری برحق طلب؛ پرویز عسگری؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدرئی


مقایسه تمایز یافتگی خود، بخشودگی بین فردی و ناگویی خلقی در معلمان زن با رضایت زناشویی بالا و پایین

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3078-3087

علیرضا حیدری؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور؛ علیرضا حیدرئی؛ فریبا حافظی


اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه ذهن و روش تیچ بر سطح مهارت‌های ارتباطی و تعامل اجتماعی در کودکان طیف اتیسم

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3113-3126

مریم آب شیرینی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدرئی؛ فرح نادری


اثر تعامل همه جانبه بر رفتارهای قالبی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2165-2175

سارا کریمی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدرئی


بررسی نقش واسطه گری ناگویی خلقی در ارتباط با افسردگی و رضایت زناشویی در معلمان مقطع ابتدایی با تعدیل گری جنسیت

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 179-188

علیرضا حیدری؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور؛ علیرضا حیدرئی؛ فریبا حافظی