نویسنده = علی وفایی نجار
طراحی و اعتبار سنجی مدل ارتقاء سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

آسیه ملک جعفریان؛ مسعود طاهری لاری؛ محمود قربانی؛ انیس ایرانمنش؛ علی وفایی نجار


تبیین عوامل مرتبط با ارتقا سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

آسیه ملک جعفریان؛ مسعود طاهری لاری؛ محمود قربانی؛ انیس ایرانمنش؛ علی وفایی نجار


ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2309-2319

فاطمه پورحاجی؛ علی وفایی نجار؛ فهیمه پورحاجی؛ محمدحسین دلشاد؛ رویا پورحاجی؛ حسین ابراهیمی پور


بررسی عملکرد سازمان‎های مردم نهاد در حمایت مالی از هزینه ‎های درمانی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1355-1362

امین محمدی؛ الهه عسکرزاده؛ الهه پوراحمدی؛ نجمه حسین الحسینی؛ علی وفایی نجار