کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4073-4082

ادیب معمار؛ محسن رسولی؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی


پیش‌بینی تعلل‌ورزی رفتاری با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و خودتنظیمی در افراد ۲۰ تا ۴۰ سال

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2592-2600

فخر السادات کاظمی؛ زیبا صفرزاده؛ نگار صادق اصفهانی؛ حمیده صمدی


بررسی ویژگیهای شخصیتی وشایستگی در مدیران و رابطه آن با کیفیت کاری آنان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

علی تقوی مقدم؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمد رضا شورورزی؛ علیرضا مهرآذین