کلیدواژه‌ها = باورهای غیرمنطقی
ساخت و استاندارسازی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (نسخه ایرانی) در بین دانشجویان

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2256-2246

توران خرسندپور؛ سیمین دخت رضاخانی؛ حسن پاشا شریفی