دوره و شماره: دوره 60، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 494-579 (دوره 60- شماره مرداد- شهریور96) 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین مورفه آ و سیتومگالوویروس در یک مطالعه مقطعی

صفحه 494-502

یلدا ناهیدی؛ ناصر طیبی میبدی؛ زهرا مشکات؛ مریم صالحی؛ فاطمه فرهنگدوست


اپیدمیولوژی آنسفالیت کودکان در مشهد

صفحه 503-509

محمد سعید ساسان؛ فرح اشرف زاده؛ لیدا جراحی؛ سوری کاویانی


فراوانی سندروم متابولیک پس از پیوند کلیه و تأثیر آن بر عملکرد کلیه پیوندی

صفحه 510-516

رضا جاویدی دشتبیاض؛ فاطمه ناظمیان؛ مصطفی جعفری؛ مهدیه طوسی


مقاله مروری

تجدید نظر در محدوده مرجع آمینوترانسفرازها

صفحه 517-527

محسن صدیق شمسی؛ حمیدرضا سیما؛ محمدرضا پریزاده؛ مجید غیور مبرهن


مقایسه پاسخ های حاد و مزمن فشار خون، PWV و ABI به دو پروتکل متفاوت تمرین تناوبی

صفحه 539-548

ندا آقایی بهمن بگلو؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ مجید ملکی؛ اکبر نیک پژوه


مقاله مروری

نقش باالقوه نورون زایی در درمان آلزایمر

صفحه 549-566

فرزین ناصری؛ امیرمحمد احمدزاده؛ سجاد سحاب نگاه


مقاله پژوهشی

بررسی عوامل موثر بر کنسلی‌های اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه

صفحه 567-579

مرتضی قدرتی تیمورلو؛ عذرا علیزاده؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ امیدعلی یادگاری؛ مصطفی جهانگشای رضائی