دوره و شماره: دوره 60، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 359-432 (شماره فروردین- اردیبهشت96) 

مقاله پژوهشی

بررسی سطح آگاهی دستیاران و متخصصین کودکان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص آنافیلاکسی

صفحه 359-368

شانیلا فاخری؛ مسعود موحدی؛ محمد قره گوزلو؛ سید مهدی مرعشی؛ آیسه باکیوگلو


بررسی لیشمانیوز جلدی در شهرستان لامرد طی سال‌های 1383-1393

صفحه 376-382

ابوبکر جعفرنژاد؛ فریبرز جمشیدی؛ عزیز الله دهقان


تاثیر یک دوره برنامه‌ی تمرینی منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا

صفحه 383-391

عزت خداشناس؛ هادی مرادی؛ منیره اسدی قلعه نی؛ الهه حیدری؛ آتنا شمس؛ علی عنایتی؛ مهدی سهرابی


بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در گیرندگان پیوند کلیه

صفحه 392-398

مهین قربان صباغ؛ فاطمه ناظمیان؛ عباسعلی زراعتی؛ موسی ملکی ابرده؛ رضا جاویدی دشتبیاض


بررسی میزان آگاهی و آشنائی دستیاران تخصصی پزشکی با احیاء قلبی ریوی

صفحه 409-417

نیازمحمد جعفری چوکان؛ حمیدرضا ریحانی؛ مصطفی کمندی؛ حمیده فیض دیسفانی