نویسنده = شهنام ابوالقاسمی
مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی درمانی بر پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1178-1187

فریبا ربیعی خالدی؛ شهره قربان شیرودی؛ شهنام ابوالقاسمی؛ محمدرضا زربخش بحری


مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و حافظه سرگذشتی بیماران مبتلا به افسرده‌خویی

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3224-3238

سارا نظر انداز کورنده؛ شهنام ابوالقاسمی؛ حمیدرضا وطن خواه


مقایسه اثربخشی آموزش مفاهیم ذهن خوانی و درمان پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2423-2433

مریم افلاکی ناصری؛ محمدرضا زربخش بحری؛ شهنام ابوالقاسمی؛ طاهر تیزدست