کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بیماران مبتلا به سل در کرج، ایران

دوره 67، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403

حسن ممتاز؛ مرصع سادات فرناد؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ یحیی خسروی


بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2245-2255

سعید قوی؛ حسین برنا؛ علیرضا داوری؛ اشرف سادات دهقانی؛ سمیه درخشان


شناسایی عفونت های قارچی مهاجم در مبتلایان به بدخیمی های خونی با روش Real-time PCR

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 505-513

محمد جواد نجف زاده؛ محسن دشتی؛ محمد حسن اعلمی؛ منور افضل اقایی؛ زهرا بدیعی؛ پریسا بدیعی؛ علی قاسمی؛ حمید فرهنگی


بررسی مصرف منطقی داروهای مسکن تزریقی در بخش های اورژانس و جراحی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2319-2325

امیر نجاتی؛ دریا حسنینی؛ َشهرام علا؛ نجمه راد گودرزی؛ نعمت اله آهنگر


بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1314-1322

نعمت اله آهنگر؛ ستاره قربانیان خورشیدی؛ َشهرام علا


مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در ایران و جهان

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 648-661

سمانه بخشی کاریزنو؛ کیارش قزوینی؛ علی بهشتی؛ میترا احدی؛ مریم شیخی


ارتباط نوبت کاری با عوامل خطر بیماری قلبی-عروقی در کارکنان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 59، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 88-96

احسان رفیعی منش؛ فرزانه رحیم پور؛ مریم معاون سعیدی؛ لحیا افشاری صالح


بررسی فراوانی عوامل اتیولوژیک شایع گزارش شده در پنومونی اکتسابی از جامعه در ایران – مروری بر مقالات

دوره 57، شماره 9، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1002-1015

فرشته شیبانی؛ محمدجواد قبولی شاهرودی؛ حمیدرضا نادری


بررسی شیوع آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر زاهدان در سال 1392

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 705-710

عادل ابراهیم زاده؛ فرزانه محمدزاده رستمی؛ علیرضا سلیمی خراشاد


نگرش زوجهای تالاسمی مینور بر سقط قانونی جنین تالاسمی ماژور

دوره 56، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 177-181

حسن محمودی نشلی؛ نعیمه نخجوانی؛ پیمان اشراقی


شیوع ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر در بیماران مبتلا به سرطان های گوارش فوقانی

دوره 56، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 56-61

میلاد دانشی مسکونی؛ احمدرضا درستی مطلق؛ سید مصطفی حسینی؛ کاظم زنده دل؛ آروین کاشانی؛ سمانه عزیزی؛ محجوبه صفرپور