کلیدواژه‌ها = سلامت
طراحی نظام ارزیابی عملکرد در راستای ارتقا سلامت

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

ذبیح اله پورشب؛ سپیده قطنیان؛ زهره افشارمند؛ زهرا چهارباغی


طراحی الگوی سطح‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی راهبردی گردشگری سلامت

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3996-4006

امان محمد امانجانی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ فریدون آزما


نقش عدالت جنسیتی بر مولفه‎های رفتاری و سلامتی زنان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3902-3911

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی


طراحی الگوی منابع انسانی سبز با تأکید بر بهداشت و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2924-2936

ایرج رشیدی؛ قنبر امیرنژاد؛ کرم الله دانشفرد


مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر تهران)

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397

بهناز آموزگار شهیدی؛ مجید جهانگیرفرد؛ نیلوفر ایمان خان؛ صدیقه طوطیان