کلیدواژه‌ها = پذیرش و تعهد
مقایسه اثربخشی آموزش مربیگری گشتالتی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان کنترلگری

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3196-3207

اعظم براتی؛ محمد اسماعیل ابراهیمی؛ فیروزه زنگنه


اثربخشی پذیرش و تعهد بر امید و مدیریت درد بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2276-2284

طاهره امامی رودی؛ نسیم خداقلی پور؛ زینب صدر؛ محیا مشهدی بفروئی؛ مریم کج کلاهی؛ محبوبه قدمی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری زنان دیابتی نوع2

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

سید علی آل یاسین؛ حسین داوودی؛ مریم نعمت اللهی


مقایسه اثربخشی رویکردهای مختلف بر بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1815-1823

بهار حاج رضائی