کلیدواژه‌ها = خودتنظیمی هیجانی
اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

مجتبی محمودی نودژ؛ آزیتا امیرفخرایی؛ عبدالوهاب سماوی


اثربخشی آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی کودکان با اختلال اضطراب

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

فاطمه السادات میرحسینی؛ حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ کامران شیوندی چلیچه


آموزش خودتنظیمی هیجانی بر اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

نرگس جوادیان قمی؛ طیبه شریفی؛ شهرام مشهدی زاده؛ رضا احمدی