کلیدواژه‌ها = سرزندگی تحصیلی
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402

غزل جرسوزه؛ یحیی یاراحمدی؛ حمزه احمدیان؛ مریم اکبری


اثر بخشی آموزش برنامه بازآموزی اسنادی پنسیلوانیا بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت تحصیلی

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

رضا دارابی؛ مهدی عرب زاده؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی؛ سعید طولابی


مدل علّی سبک‌های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی با نقش واسطه‌گری سرزندگی تحصیلی

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2472-2483

منصور سهیلی؛ سلطانعلی کاظمی؛ نادره سهرابی شگفتی؛ مجید برزگر


پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده، درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2391-2401

جمیله فخاریان؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ حسین محققی