کلیدواژه‌ها = فرسودگی شغلی
رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین روابط بین ذهن مقاوم و ارزش‌های شخصی با فرسودگی شغلی

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3760-3771

الهام منطقیان؛ هایده صابری؛ سیمین بشردوست


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر روان‌درستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی کارمندان با فرسودگی شغلی

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2550-2562

شهلا شیرانی؛ زهره رئیسی؛ حسنعلی مهرابی؛ اکرم دهقان


بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران

دوره 62، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1638-1648

فراز موسوی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی