موضوعات = زنان و مامایی
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خودکارآمدی بر رفتار خودآزمایی پستان داوطلبان سلامت

دوره 67، شماره 3، مرداد و شهریور 1403

محمد حسین دلشاد؛ محمد واحدیان؛ فهیمه پورحاجی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه پورحاجی


بررسی میزان رضایت زناشویی زنان باردار در زمان شیوع کوید 19: یک مطالعه توصیفی تحلیلی در جنوب ایران

دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402

فریده مقرب؛ نفیسه اسماعیل پور؛ زهرا مصلی نژاد؛ نحله پرندآور؛ نوید کلانی؛ اطهر راسخ جهرمی


مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 313-338

خدیجه بابایی؛ علی روشنایی؛ حسین جمالی آشتیانی


بررسی رابطه سبک زندگی با استئوپروز زنان

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

نوشین زمان؛ علی روشنائی؛ امید علی احمدی