دوره و شماره: دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397 
رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی

صفحه 1112-1121

فهیمه جعفری سجزی؛ ذکراله مروتی؛ رامین حیدری


مسیرهای پیام رسانی ملکولی دخیل در صرع گیجگاهی

صفحه 1143-1153

پرستو مرتضی زاده؛ علی جهان بازی؛ مریم برهانی حقیقی؛ سجاد سحاب نگاه