دوره و شماره: دوره 61، شماره 4، مهر و آبان 1397 
2. بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از رگرسیون کاکس

صفحه 1083-1092

سمانه صبوری؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سودابه شهید ثالث؛ مهدی عمادی


5. رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی

صفحه 1112-1121

فهیمه جعفری سجزی؛ ذکراله مروتی؛ رامین حیدری


8. مسیرهای پیام رسانی ملکولی دخیل در صرع گیجگاهی

صفحه 1143-1153

پرستو مرتضی زاده؛ علی جهان بازی؛ مریم برهانی حقیقی؛ سجاد سحاب نگاه