دوره و شماره: دوره 61، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 816-899 (فروردین اردیبهشت97) 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی (CPR) بر بازگشت جریان خون خود به خودی (ROSC)

صفحه 816-824

هادی عبدالهی؛ طیبه پورغزنین؛ سیدرضا مظلوم؛ جواد ملک زاده؛ مرتضی فارسی؛ فیروزه جنتی


آیا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟

صفحه 847-852

افشین رهبرقاضی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ لطفعلی بلبلی


تاثیر مصرف عسل بر فشار خون و قندخون ناشتا (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده)

صفحه 853-863

حمید رسد؛ محمدحسن انتظاری؛ بهزاد مهکی؛ مریم نورانی؛ ناصح پهلوانی