دوره و شماره: دوره 61، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 985-1070 (مرداد-شهریور97)