دوره و شماره: دوره 57، شماره 6، آذر و دی 1393، صفحه 744-813 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین سطح سرم HSP27 در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بیماری بهجت

صفحه 744-750

زهرا میرفیضی؛ زید زره ساز؛ حبیب اله اسماعیلی؛ مریم صاحباری


اثر فتوتراپی بر سطح منیزیم سرم در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی

صفحه 751-755

موسی احمدپور کچو؛ یدالله زاهد پاشا؛ حسین سلیمانی راد


بررسی ارتباط سطحhsCRP با وجود وشدت رتینوپاتی دیابتی

صفحه 756-761

محمد علی یعقوبی؛ شکوفه بنکداران؛ ناصر شعیبی؛ امین نبوی


بررسی اختلالات عملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید توسط اکوکاردیوگرافی

صفحه 785-792

نیره سعادتی؛ افسون فضلی نژاد؛ کاملیا هاشم زاده؛ مهسا موسوی؛ بهرام نقیب زاده؛ کیانوش شهرکی


مقاله پژوهشی

بررسی اثر پروبیوتیک ها در پیشگیری از پنومونی بیمارستانی

صفحه 799-803

فرهاد حیدریان؛ مریم خالصی؛ احمد اله یاری


گزارش یک مورد استئومیلیت چند کانونی سلی

صفحه 804-813

فرشته شیبانی؛ محمدجواد قبولی؛ حمیدرضا نادری