دوره و شماره: دوره 57، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 526-601 
اثر دارچین در کنترل قند و چربی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور

صفحه 533-541

مانی میرفیضی؛ زهرا مهدی زاده تورزنی؛ سیده زهرا میرفیضی؛ محمد اصغری جعفر آبادی؛ حمیدرضا رضوانی؛ مهناز شوقی


تأثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون

صفحه 542-554

حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی؛ مریم نوروزیان؛ صدفناز محمدزاده هروی


بررسی یافته های بالینی سندروم نونان در ایران

صفحه 555-561

رحیم وکیلی؛ پیمان اشراقی؛ حسن متقی؛ سارا ملک آرا


مقاله پژوهشی

بررسی ویژگیهای بالینی واپیدمیولوژیکی بیماران فنیل کتونوری در استان خراسان

صفحه 571-578

شاپور بدیعی اول؛ نگار مروت دار؛ سید محمد رضا حسینی یزدی؛ فرزانه نوروزی؛ طاهره مینا


ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی و بالینی بیماران سندرم روده تحریک پذیر

صفحه 579-586

محمد خواجه دلویی؛ حسن وثوقی نیا؛ علی بهاری؛ احمد خسروی؛ عباس اسماعیل زاده؛ آزیتا گنجی؛ کامبیز اخوان رضایت؛ راحیل محمودی


HIV و ایدز در کودکان گزارش سه مورد

صفحه 596-601

محمد سعید ساسان؛ فرزانه رضاقلی زاده عمران؛ ناهید دنیا دیده