دوره و شماره: دوره 57، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 602-668 
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کهیر مزمن

صفحه 622-628

جواد غفاری؛ جمشید یزدانی چراتی؛ دانیل زمانفر؛ آزیتا صدوق


میزان بقای بیماران با آنفارکتوس حاد میوکارد و عوامل موثر بر آن

صفحه 636-646

احسان موسی فرخانی؛ محمد رضا بانشی؛ فرزانه ذوالعلی


اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390

صفحه 647-654

محمد خواجه دلویی؛ محمدجواد یزدان پناه؛ سید محسن سید نوزادی؛ عبدالمجید فتی؛ محمدرضا جویا؛ محمدحسن مسعودی؛ مونا نجف نجفی