دوره و شماره: دوره 58، شماره 5، مرداد و شهریور 1394، صفحه 230-288 
نقش مصرف فولات بر سطح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین

صفحه 237-242

زهره موسوی؛ جواد مظلوم خراسانی؛ محمد تقی شاکری؛ زهرا مظلوم خراسانی


بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر مرتبط آن در شهر مشهد

صفحه 252-257

محمد جواد مجاهدی؛ مریم حامی؛ محمد تقی شاکری؛ محمد حسین حسنی؛ میترا احدی


بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی

صفحه 270-275

مسعود ثقفی؛ مریم صاحباری؛ شیما نبوی؛ معصومه سالاری؛ سیده زهرا میرفیضی؛ زهرا رضایی یزدی؛ محمد حسن جوکار


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر از کارسینوم اپیتلیال میواپی تلیال غده بزاقی پاروتید با متاستاز به ریه

صفحه 283-288

فاطمه همایی؛ پروانه دهقان؛ محمد کاوه؛ امیرحسین جعفریان؛ سودابه شهید ثالث؛ علی عمادی طرقبه