دوره و شماره: دوره 58، شماره 7، مهر و آبان 1394، صفحه 351-416 
بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت

صفحه 390-396

محمد تقی شاکری؛ امیر رسولیان؛ مجیدرضا عرفانیان تقوائی؛ شیرین اعتماد رضائی؛ مریم عمادزاده


تأثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس

صفحه 403-410

مریم مؤمنی مهرجردی؛ حسن راوری؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ ناهید خوشرفتار یزدی


گزارش مورد

بروز ائوزینوفیلیک گرانولوماتوزیس با پلی آنژئیت با اولسراسیون کولون و سیر پیشرونده با درگیری مولتی ارگان

صفحه 411-416

سیده زهرا میر فیضی؛ آزیتا گنجی؛ هومن مظفری؛ سکینه عموئیان؛ مهدی لباف؛ گشایشی لادن