کلیدواژه‌ها = دلزدگی زناشویی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر دلزدگی زناشویی و دلبستگی زوجی کارکنان دارای تعارض کار و خانواده

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 629-641

ربابه کشاورز محمدی؛ جراره جمشیدی؛ فاطمه خویینی


نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 693-700

محمدرضا مهدی قلی؛ فریده دوکانه ای فرد؛ پانته آ جهانگیر


اثربخشی درمان چندسطحی فلدمن بر بخشودگی فردی و بین فردی، تعهد و صمیمیت زناشویی در زوجین با دلزدگی زناشویی

دوره 64، شماره 6، بهمن و اسفند 1400

سهیلا شمس پور؛ حسن حیدری؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ حسین داوودی


اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر رضایت زناشویی و دلزدگی زناشویی زوجین

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4108-4118

رضوان مسعود میدانچی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ کورش گودرزی؛ جواد کریمی


اثربخشی آموزش رویکرد راه حل محور به شیوه گروهی بر دلزدگی زناشویی

دوره 61، شماره 5، آذر و دی 1397

معصومه ایزدی؛ منصور سودانی؛ عبدالله شفیع‌آبادی