کلیدواژه‌ها = اعتیاد به اینترنت
بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1866-1903

فاطمه عسکریان؛ محمد تقی شاکری؛ وحید شاکری؛ جمشید جمالی


اثربخشی آموزش حل مسئله بر تعارض والد – نوجوان و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان نوجوان پسر

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 238-246

سیدابوالقاسم سیدان؛ علیرضا رحمانی