کلیدواژه‌ها = اعتیاد به اینترنت
نقش مداخلات روانشناسی مثبت‌نگر بر کنترل هیجان و درمان اعتیاد به اینترنت

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

سمیه باستین؛ محمد محمدی پور


رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4073-4082

ادیب معمار؛ محسن رسولی؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی


بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1866-1903

فاطمه عسکریان؛ محمد تقی شاکری؛ وحید شاکری؛ جمشید جمالی


اثربخشی آموزش حل مسئله بر تعارض والد – نوجوان و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان نوجوان پسر

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 238-246

سیدابوالقاسم سیدان؛ علیرضا رحمانی