کلیدواژه‌ها = سالمندان
مقایسه کیفیت زندگی، حمایت و انزوای اجتماعی سالمندان فعال و غیرفعال در دوران پاندمی کووید 19

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

سیاوش خداپرست؛ محبوبه پاینده؛ سینا عیسی زاده؛ حسن عبدی


رابطه‌ی امید به زندگی و نگرش مذهبی با سرسختی روان شناختی سالمندان: نقش میانجی حمایت اجتماعی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

زهرا محبوبی نیه؛ حسن احدی؛ حمیدرضا حاتمی؛ محمدرضا صیرفی


اثربخشی مداخلات معنوی-مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر احساس طردشدگی و احساس شکست در سالمندان ارجاع داده‌شده به سرای سالمندان توسط فرزندان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 798-807

مجتبی انصاری شهیدی؛ سمانه سادات طباطبایی؛ ندا قهرمانی؛ جواد صمدی


بررسی ارتباط الگوهای غذایی با اختلال خفیف شناختی در زنان سالمند بازنشسته شهر تهران

دوره 58، شماره 10، بهمن و اسفند 1394، صفحه 590-602

مهتاب باقری دیزج؛ امیر منصور علوی نائینی؛ میر سعید یکانی نژاد؛ خدیجه میرزایی


بررسی کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان شهر مشهد با تعیین نقطه برش توسط شاخص های آزمایشگاهی

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 70-75

عباس شیردل؛ لیدا معنوی فر؛ امیره نجات شکوهی؛ محمد تقی شاکری؛ منیره محجوب


مقایسه تأثیر سیتالوپرام و نورتریپتیلین در اختلال افسردگی اساسی سالمندان

دوره 50، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 322-327

نغمه مخبر؛ علی طلایی؛ عاطفه سلطانی فر