کلیدواژه‌ها = سلامت روان
ارتباط مواجهه با COVID-19 و وضعیت سلامت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی: مطالعه‌ی مقطعی در بیمارستان های شهر مشهد

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

زنیره سلیمی؛ نجمه شاهینی؛ زهرا رجائی؛ ملیحه ضیائی؛ مصطفی منصوری؛ رضا رحیم زاده اسکویی؛ حسین محدث اردبیلی


بررسی تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کووید-19 بر سلامت روانی کارکنان بخش دولتی و خصوصی در شهرستان مشهد

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2609-2619

علی خواستار؛ حمیدرضا فرزین؛ مجید جمشیدیان مجاور


اثربخشی آموزش خودمراقبتی روانی بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1888-1897

زهرا زری مقدم؛ حسین داودی؛ خلیل غفاری؛ حمیدرضا جمیلیان


پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس سلامت روان در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 502-510

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی


بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در سالمندان

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 841-846

سید حمید نبوی؛ فردین علیپور؛ علی حجازی؛ الهام ربانی؛ وحید راشدی