کلیدواژه‌ها = نوجوانان
نقش میانجی نشخوار خشم در رابطه کارکردهای خانواده با قلدری سایبری نوجوانان

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2808-2819

فیروزه مجدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ احمد منصوری؛ مهدی اکبرزاده؛ محمدرضا خدابخش


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارت های تنظیم هیجان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2374-2380

سعید هدایتی زفرقندی؛ سوزان امامی پور؛ امین رفیعی پور


کاووش بسترها و پیامدهای خشونت در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2376-2392

سعید صالح؛ عبدالرضا ادهمی؛ شهلا کاظمی پور


اثربخشی برنامه درمانی شناختی رفتاری ویژه نوجوانان مبتلا به نقص توجه بیش فعالی بر تعامل آنها با والدینشان

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2438-2448

گوهریسنا انزانی؛ سعید حسن زاده؛ علی اکبر ارجمندنیا


خود درمانی و برخی عوامل مؤثر بر آن در نوجوانان شهر گرگان

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1684-1691

محمد شکرزاده؛ یعقوب شایسته؛ رضا حسین پور؛ دانیال جعفری


مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک بر علایم اختلال وسواسی-جبری نوجوانان

دوره 59، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 48-55

پژمان هاشمیان؛ عباس ناظمیان؛ پیمان هاشمیان


بررسی تأثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران در بهبود روابط با فرزندان نوجوان

دوره 55، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 116-123

فاطمه محرری؛ عاطفه سلطانی فر؛ حمید خالصی؛ نجمه اسلامی