کلیدواژه‌ها = تمرین مقاومتی
تأثیر تمرین مقاومتی بر شاخص‌های روان‌شناختی تاب‌آوری و استحکام‌ذهنی درکاراته‌کاران نخبه شهر اصفهان

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 982-995

الله یار عرب مومنی؛ خدایار مومنی؛ مرضیه زمانی


تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف اسپیرولینا بر شاخص‌های ضداکسایشی مردان دارای اضافه وزن و چاق

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1233-1245

محمدرضا ایزدمهر؛ مهدی مقرنسی؛ مرضیه ثاقب جو؛ اصغر زربان


اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان GLP-1 در بافت پانکراس رت های چاق دیابتی نوع 2

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4049-4049

زینب قاسمی؛ سقا فرج تبار بهرستاق؛ بابی سان عسکری


تاثیر دو شیوه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر شاخص‌های انعقادی و سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع‌2

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3060-3071

الهه ملکیان فینی؛ سجاد احمدی زاد؛ مرتضی سلیمیان؛ محبوبه متفکر؛ فاطمه مختاری اندانی؛ لیلا فتح تبار


اثر 12 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن Mafa در بافت پانکراس و انسولین سرم در رت های دیابتی نوع 2

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2267-2276

مرتضی حسن پور؛ سقا فرج تبار بهرستاق؛ بابی سان عسکری


تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1914-1924

لیدا غوره دان؛ صدیقه حسین پوردلاور؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور


مقایسه تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولتیکی در مردان سالمند غیرفعال

دوره 56، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 150-158

حسن عموزاد مهدیرجی؛ مجتبی میرسعیدی؛ ساجده فدائی ریحان آبادی