کلیدواژه‌ها = سلامت عمومی
نقش سلامت عمومی در مدیریت بدن ورزشکاران مرد

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4030-4038

مجتبی جعفری؛ علی روشنائی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی


شناسایی الگوهای غذایی غالب در دوقلوهای هم جنس شهر تهران

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2302-2315

سحر همت یار؛ شهریار اقتصادی؛ محمود محمودی؛ آناهیتا هوشیار راد؛ پگاه همت یار


مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 85-98

الناز کریمی؛ رسول داودی؛ محمدرضا کرمی پور شمس آبادی


تبیین سلامت عمومی ورزشکاران جانباز براساس مولفه‎های کیفیت زندگی

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 120-127

محمدتقی زمانی؛ علی زارعی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی


بررسی اثر بخشی تئاتر درمانی بر سلامت عمومی زنان نابارور

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 160-168

حمیده صمدی؛ عفت شیرازی؛ نگار صادق اصفهانی


تأثیرمیزان استفاده از شبکه‎های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی‎ورزشکاران جانباز و معلول ایران

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 403-410

محمد تقی زمانی؛ علی زارعی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زهرا حاجی انزهایی