نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آترواسکلروزیس بررسی پروفایل لیپیدی و بیان ژن Tax در بیماران قلبی آلوده به HTLV-1 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1279-1287]
 • آتروفی توبولی بررسی ارتباط بین میزان پروتئینوری و شدت فیبروز در بیماران پیوند کلیه [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1288-1293]
 • آرتروسکوپی نقش درمانهای نوین آرتروسکوپی در ترمیم لبروم مفصل هیپ [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1241-1247]
 • آسیب شناسی آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت با استفاده از تحلیل تم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4197-4212]
 • آموزشی تحول در دانشگاه به واسطه ترسیم الگوی بهره وری اعضای هیات علمی [دوره 61، 6.1، 1397]
 • آموزش پذیرش و تعهد(اکت) مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت‌پذیری دختران مجرد مانده [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 203-213]
 • آموزش پزشکی بررسی نگرش و تعیین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد یوتانازی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1205-1213]
 • آموزش پوسچر مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی جامع با و بدون آموزش پاسچر بر سندرم متقاطع فوقانی در دانش‌آموزان دختر [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • آموزش شبکه محور خود مدیریتی دیابت تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع 2 [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • آموزش مهارت‌های زندگی نقش مهارت های زندگی بر اختلالات روانی (اضطراب و افسردگی) بیماران دیابتی نوع دوم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1248-1256]
 • آنژیوگرافی کرونر مقایسه اهمیت کشش میوکارد در برابر سفتی شریان ائورت براساس اکوکاردیوگرافی در تخمین وسعت بیماری عروق کرونر درآنژیوگرافی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1015-1023]

ا

 • اپی درمولیزیس بولوزا اپی درمولیزیس بولوزا و معرفی یک مورد نادر و شدید دیستروفیک و مادرزادی آن. [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1323-1327]
 • اتیسم بررسی سلامت روان و تاب آوری روانشناختی در والدین دانش آموزان اتیسم، نابینا و عادی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 51-57]
 • اتیولوژی بررسی اتیولوژی و مورتالیتی بیمارانی که تحت عمل پریکاردیال ویندو قرار گرفته‎اند‎‎‎‎ [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1197-1204]
 • احیاء قلبی بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی (CPR) بر بازگشت جریان خون خود به خودی (ROSC) [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 816-824]
 • احساس تنهایی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهبود عزت نفس و کاهش احساس تنهایی نوجوانان دختر ساکن در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • احساس تنهایی مدل ساختاری احساس تنهایی بر اساس گرایش شخصیت خودشیفتگی و کیفیت ارتباط والد-کودک در افراد با ساخت شخصیت مرزی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • اختلالات طیف دوقطبی مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 836-846]
 • اختلال دوقطبی II مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 836-846]
 • اختلال شخصیت مرزی مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 836-846]
 • اختلال طیف اوتیسم مقایسه اثر بخشی مدل درمانی پاسخ محور و مدل درمانی – آموزشی با تاکید بر یکپارچگی حسی برنشانگان بالینی دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1036-1049]
 • ادراکی-حرکتی تأثیر آموزش مهارت‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود دست خط در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 354-357]
 • ادراک رابطه والد- فرزند اثربخشی الگوی تربیتی والدین مبتنی بر مهارت گفتگو در افزایش همدلی و ادراک رابطه والد (مادر)– فرزند (کاهش شکاف بین نسلی) در دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه (1) شهرستان ارومیه [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 2211-2223]
 • ایران بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1314-1322]
 • ایریزین مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی با دو شدت متفاوت بر میزان هورمون ایریزین و شاخص‎های گلیسمیک زنان دیابتی نوع [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 971-984]
 • ارومیه بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در مراجعین به مرکز اجباری نگهداری و درمان و کاهش آسیب معتادین ارومیه در سال 1394 [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1050-1060]
 • استان ایلام اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر قدرت ایگو، خلق و خو و افکار خودکشی در بین دختران اقدام کننده به خودکشی استان ایلام [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3410-3422]
 • استان چهارمحال و بختیاری دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌های دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 940-949]
 • استخراج ویژگی استفاده از شبکه‌های عصبی یادگیری عمیق در تشخیص درجه بدخیمی سرطان پروستات و تشخیص سرطان سینه [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1178-1187]
 • استرس مقایسه اثربخشی سبک فرزند پروری طرحواره محور- نیازمحوربا سبک فرزندپروری ذهن آگاهانه برکاهش اضطراب، استرس و افسردگی درزنان تک والد [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • استرس پس از سانحه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 201-210]
 • استرس شغلی مقایسه‌ی افسردگی، اضطراب و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان‎های بخش روانپزشکی و غیرروانپزشکی شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 247-255]
 • استرس شغلی نقش خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و استرس شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان جوان و میانسال [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • استرس فرزندپروری طراحی مدل پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان بر اساس: استرس فرزندپروری و خوداثرمندی والدینی مادران با میانجیگری الگوهای ارتباطی خانواده [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • استرس ناباروری اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 3127-3136]
 • استئوپنی تأثیر یک دوره بی تمرینی پس از شانزده هفته تمرینات هوازی بر سطوح سرمی کلسی تونین و پاراتورمون زنان میانسال مبتلا به استئوپنی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 997-1006]
 • اسیدیته خون بررسی ضریب پایایی دومین آزمون صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پزشکی مشهد با استفاده از تئوری تعمیم‌پذیری [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 877-887]
 • اسیدیته خون بررسی اثر دو روش مایع درمانی با رینگرلاکتات و رینگر بر اسیدیته خون و عوارض پس از عمل در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 888-899]
 • اسکیزوفرنی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3868-3876]
 • اسناد بین المللی بررسی امنیت غذایی در افراد ناتوان و دارای معلولیت بر اساس اسناد بین المللی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 175-182]
 • اشتها آیا یک فعالیت پیش رونده هوازی، اشتهای زنان چاق و مبتلا به اضافه وزن را کاهش می‎دهد؟ [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 911-920]
 • اشریشیاکلی‎های یوروپاتوژنیک دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌های دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 940-949]
 • اصول بهداشت روانی اسلامی بررسی معیارها و اصول بهداشت روان و تأثیرآن در سیک زندگی سالم [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 378-385]
 • اضافه وزن آیا یک فعالیت پیش رونده هوازی، اشتهای زنان چاق و مبتلا به اضافه وزن را کاهش می‎دهد؟ [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 911-920]
 • اضافه‌وزن تأثیر توأم تمرین طناب زنی و مصرف مکمل زیره سبز بر شاخص‎های تن سنجی، ترکیب بدن، متابولیک، آنتی اکسیدانی و التهابی در مردان مبتلا به اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 900-910]
 • اضطراب نقش مهارت های زندگی بر اختلالات روانی (اضطراب و افسردگی) بیماران دیابتی نوع دوم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1248-1256]
 • اضطراب اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به کرونر قلبی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 103-115]
 • اضطراب اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اسکلروز (ام. اس. چندگانه) [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 190-200]
 • اضطراب اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 201-210]
 • اضطراب مقایسه‌ی افسردگی، اضطراب و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان‎های بخش روانپزشکی و غیرروانپزشکی شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 247-255]
 • اضطراب مقایسه اثربخشی سبک فرزند پروری طرحواره محور- نیازمحوربا سبک فرزندپروری ذهن آگاهانه برکاهش اضطراب، استرس و افسردگی درزنان تک والد [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • اضطراب اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3102-3115]
 • اضطراب سلامت مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتار درمانی دیالکتیکی بر اضطراب سلامت، سازگاری روانی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 79-88]
 • اطفال بررسی مقایسه ای تاثیر دهانشویه کلر هگزیدین با دهانشویه گیاهی چای سبز(دینه) در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری در PICU [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1093-1099]
 • اعتیاد بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در مراجعین به مرکز اجباری نگهداری و درمان و کاهش آسیب معتادین ارومیه در سال 1394 [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1050-1060]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روان و سلامت معنوی دانش آموزان متوسطه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 58-68]
 • اعتیاد به اینترنت اثربخشی آموزش حل مسئله بر تعارض والد – نوجوان و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان نوجوان پسر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 238-246]
 • اعتباریابی الگوی تدریس طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس برای انواع محتوای آموزشی دوره ابتدایی [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • اعتماد به نفس مقایسه کیفیت زندگی ، اعتماد به نفس و سلامت عمومی در جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 131-139]
 • اعمال قدرت بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 214-222]
 • افراد افسرده اثربخشی روان درمانی تحلیلی گروهی بر علائم افسردگی بیماران افسرده [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 231-237]
 • افراد بالای 30 سال ‎ ارزیابی میانگین خطر بیماری های قلبی ومغزی در پرسنل بالای 30 سال بیمارستان شریعتی مشهد در سال 1397 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1294-1301]
 • افراد ناتوان و معلول بررسی امنیت غذایی در افراد ناتوان و دارای معلولیت بر اساس اسناد بین المللی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 175-182]
 • افسردگی بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی برعواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 864-876]
 • افسردگی نقش مهارت های زندگی بر اختلالات روانی (اضطراب و افسردگی) بیماران دیابتی نوع دوم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1248-1256]
 • افسردگی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و باورهای غیرمنطقی در زنان مبتلا به فرزند اتیسم [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 28-37]
 • افسردگی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به کرونر قلبی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 103-115]
 • افسردگی اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اسکلروز (ام. اس. چندگانه) [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 190-200]
 • افسردگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 201-210]
 • افسردگی مقایسه‌ی افسردگی، اضطراب و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان‎های بخش روانپزشکی و غیرروانپزشکی شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 247-255]
 • افسردگی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 3127-3136]
 • افسردگی مقایسه اثربخشی سبک فرزند پروری طرحواره محور- نیازمحوربا سبک فرزندپروری ذهن آگاهانه برکاهش اضطراب، استرس و افسردگی درزنان تک والد [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • افسرگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی وپذیرش و عمل مراقبین بیماران سرطانی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 368-376]
 • افکار خودکشی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر قدرت ایگو، خلق و خو و افکار خودکشی در بین دختران اقدام کننده به خودکشی استان ایلام [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3410-3422]
 • اکسی‌‌‌‌ بوتینین تأثیر اکسی بوتینین در درمان ناراحتی مثانه پس از عمل ترمیم مثانه در بیماران با پلاسنتا آکرتا [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1800-1810]
 • اکوکاردیوگرافی بررسی ارتباط E/E′ ratio با فشار پایان دیاستولی بطن چپ به روش اندازه‌گیری تهاجمی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 931-939]
 • التهاب تأثیر توأم تمرین طناب زنی و مصرف مکمل زیره سبز بر شاخص‎های تن سنجی، ترکیب بدن، متابولیک، آنتی اکسیدانی و التهابی در مردان مبتلا به اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 900-910]
 • الگوی بهره‌وری تحول در دانشگاه به واسطه ترسیم الگوی بهره وری اعضای هیات علمی [دوره 61، 6.1، 1397]
 • الگوی تدریس طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس برای انواع محتوای آموزشی دوره ابتدایی [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت اثربخشی الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر شفقت به خود در زنان متعارض با طرحواره‌های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4395-4407]
 • الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی برعواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 864-876]
 • الگوهای ارتباطی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه3 شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 150-161]
 • الگوهای ارتباطی خانواده طراحی مدل پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان بر اساس: استرس فرزندپروری و خوداثرمندی والدینی مادران با میانجیگری الگوهای ارتباطی خانواده [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • ایماگوتراپی اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی و طرحواره‏های ناسازگار اولیه در نوجوانان تحت حمایت بهزیستی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 164-174]
 • ایماگوتراپی مقایسه اثربخشی ایماگوتراپی و زوج درمانی هیجان مدار بر بهزیستی روان شناختی زوجین ناسازگار و درگیرخیانت [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 182-192]
 • ایماگوتراپی اثر بخشی آموزش ایماگوتراپی: بر کیفیت زندگی ورضایت زناشویی زوجین [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 193-202]
 • امید به زندگی اثربخشی زوج درمانی به روش پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 2993-3007]
 • انتظار از ازدواج مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت‌پذیری دختران مجرد مانده [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 203-213]
 • اندوکاردیت عفونی بررسی نتایج عمل جراحی دریچه های قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد یکﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کوهورت(مطالعه مقطعی از نوع تمام شماری) [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1214-1240]
 • انعطاف پذیری شناختی بررسی میزان ارتباط انعطاف‌پذیری شناختی و وسواس در بیماران اضطرابی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 223-230]
 • انعطاف پذیری شناختی اثربخشی برنامه خانواده محور مبتنی بر رایانه بر انعطاف‌پذیری شناختی و عملکرد شنیداری کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • انکوباتورهای دانشگاهی نقش انکوباتورهای دانشگاهی بر خودکارآمدی کارآفرینی در دانشگاه های نسل سوم به منظور ارائه مدل (مطالعه موردی: دانشگاه‌های استان مازندران) [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3435-3454]
 • انگیزش شغلی بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی بر انگیزش شغلی کارکنان اداره بهزیستی [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1341-1347]
 • انواع محتوای آموزشی طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس برای انواع محتوای آموزشی دوره ابتدایی [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • اورژانس بیمارستانی تاثیر مقیاس تریاژ نارسایی قلبی بر منابع مصرف شده در مراجعین با شکایت تنگی نفس به بخش اورژانس: کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1100-1111]

ب

 • بازاریابی آموزشی بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی با کاربرد نظریه سه شاخگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 183-189]
 • بازخورد کاپنوگرافی بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی (CPR) بر بازگشت جریان خون خود به خودی (ROSC) [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 816-824]
 • بازیکن تدوین الگوی موفقیت ورزشی با تاکید بر عوامل ذهنی و روانشناختی [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • بازگشت جریان خون خود به خودی بررسی اثر بازخورد کاپنوگرافی حین احیای قلبی ریوی (CPR) بر بازگشت جریان خون خود به خودی (ROSC) [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 816-824]
 • باورهای غیرمنطقی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و باورهای غیرمنطقی در زنان مبتلا به فرزند اتیسم [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 28-37]
 • بخش اورژانس بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش اورژانس بیمارستان های قائم (عج)، امام رضا (ع) و شهید کامیاب مشهد [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4120-4130]
 • بخش داخلی بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1314-1322]
 • بخشش خیانت فرضی همسر اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی-سازه گرا بر بخشش خیانت فرضی همسر در زنان متأهل شهر شیراز [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 133-142]
 • بخش مراقبت های ویژه بررسی مقایسه ای تاثیر دهانشویه کلر هگزیدین با دهانشویه گیاهی چای سبز(دینه) در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری در PICU [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1093-1099]
 • بخش‎های مراقبت ویژه مقایسه شاخص‎های جداسازی CROP و RSBI در پیش بینی نتیجه قطع تهویه مکانیکی در بیماران آی سی یو [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 825-835]
 • بخشودگی فردی و میان فردی اثربخشی درمان چندسطحی فلدمن بر بخشودگی فردی و بین فردی، تعهد و صمیمیت زناشویی در زوجین با دلزدگی زناشویی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • برنامه خانواده محور رایانه‌یار اثربخشی برنامه خانواده محور مبتنی بر رایانه بر انعطاف‌پذیری شناختی و عملکرد شنیداری کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • برنامه درسی ارائه الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • بزهکار مقایسه تاب آوری و مسئولیت پذیری نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 357-364]
 • بطن چپ بررسی ارتباط E/E′ ratio با فشار پایان دیاستولی بطن چپ به روش اندازه‌گیری تهاجمی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 931-939]
 • بلوغ کارکنان بررسی ویژگی های شخصیتی کارکنان و رابطه آن با عملکرد مطلوب [دوره 61، 6.1، 1397]
 • بیماران اضطرابی بررسی میزان ارتباط انعطاف‌پذیری شناختی و وسواس در بیماران اضطرابی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 223-230]
 • بیماران ام اس اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اسکلروز (ام. اس. چندگانه) [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 190-200]
 • بیماران روانی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص غیر روانپزشک نسبت به درمان‌های دارویی روانپزشکی، شهر زاهدان، سال 1396 [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1007-1015]
 • بیماری روانی بررسی معیارها و اصول بهداشت روان و تأثیرآن در سیک زندگی سالم [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 378-385]
 • بیمارستان مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر تهران) [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • بیمارستان امام سجاد بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1314-1322]
 • بیماری عروق کرونر‎ مقایسه اهمیت کشش میوکارد در برابر سفتی شریان ائورت براساس اکوکاردیوگرافی در تخمین وسعت بیماری عروق کرونر درآنژیوگرافی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1015-1023]
 • بیماری قلبی-عروقی رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1112-1121]
 • بیماری کرونر قلبی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به کرونر قلبی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 103-115]
 • بیماری‎های اعصاب درمان با سلول‎های بنیادی در بیماری‎های سیستم عصبی مرکزی: یافته ها، چالش‎ها و امیدها [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1137-1162]
 • بیماری‎های رفتاری بررسی تاثیر محیط مسکونی در افزایش خطر ابتلا به ایدز (نمونه موردی شهر مشهد) [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1025-1035]
 • بیماریهای قلبی ‎ ارزیابی میانگین خطر بیماری های قلبی ومغزی در پرسنل بالای 30 سال بیمارستان شریعتی مشهد در سال 1397 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1294-1301]
 • بیماری های مغزی ‎ ارزیابی میانگین خطر بیماری های قلبی ومغزی در پرسنل بالای 30 سال بیمارستان شریعتی مشهد در سال 1397 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1294-1301]
 • بهداشت روانی بررسی معیارها و اصول بهداشت روان و تأثیرآن در سیک زندگی سالم [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 378-385]
 • بهداشت و درمان آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت با استفاده از تحلیل تم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4197-4212]
 • بهره هوشی بررسی رابطه بین بهره هوشی با سبک های یادگیری [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3070-3083]
 • بهزیستی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 344-353]
 • بهزیستی روان شناختی اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی و طرحواره‏های ناسازگار اولیه در نوجوانان تحت حمایت بهزیستی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 164-174]
 • بهزیستی روان شناختی مقایسه اثربخشی ایماگوتراپی و زوج درمانی هیجان مدار بر بهزیستی روان شناختی زوجین ناسازگار و درگیرخیانت [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 182-192]

پ

 • پایایی رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1112-1121]
 • پاراتورمون تأثیر یک دوره بی تمرینی پس از شانزده هفته تمرینات هوازی بر سطوح سرمی کلسی تونین و پاراتورمون زنان میانسال مبتلا به استئوپنی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 997-1006]
 • پارکینسون درمان با سلول‎های بنیادی در بیماری‎های سیستم عصبی مرکزی: یافته ها، چالش‎ها و امیدها [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1137-1162]
 • پاسخ ایمنی یاورهای ایمونولوژیک: مروری بر عملکرد پذیرنده‎های Toll-like در راه اندازی پاسخ‎های ایمنی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1061-1070]
 • پایگاه اقتصادی بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 214-222]
 • پذیرش و عمل اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی وپذیرش و عمل مراقبین بیماران سرطانی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 368-376]
 • پرخاشگری رابطه ای و آشکار طراحی مدل پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان بر اساس: استرس فرزندپروری و خوداثرمندی والدینی مادران با میانجیگری الگوهای ارتباطی خانواده [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • پردازش اطلاعات مدل تبیینی تصمیم گیری: نقش نظریه ذهن با واسطه گری پردازش اطلاعات [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 141-149]
 • پرستاران مقایسه‌ی افسردگی، اضطراب و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان‎های بخش روانپزشکی و غیرروانپزشکی شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 247-255]
 • پریشانی روان‌شناختی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر فرسودگی زناشویی و پریشانی روان‌شناختی زنان نابارور [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 320-329]
 • پریشانی روان‌شناختی مرتبط با دیابت تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع 2 [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • پروتئینوری بررسی ارتباط بین میزان پروتئینوری و شدت فیبروز در بیماران پیوند کلیه [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1288-1293]
 • پروژه ارائه مدل عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌های تأمین مالی جمعی در حوزه سلامت [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • پژوهشی تحول در دانشگاه به واسطه ترسیم الگوی بهره وری اعضای هیات علمی [دوره 61، 6.1، 1397]
 • پیش‌آگهی نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری: مرور نظام مند و متاآنالیز [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1264-1278]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه رضایت‌مندی زوجیت و محبوبیت والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 154-163]
 • پلاسنتا آکرتا تأثیر اکسی بوتینین در درمان ناراحتی مثانه پس از عمل ترمیم مثانه در بیماران با پلاسنتا آکرتا [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1800-1810]
 • پنومونی مرتبط با ونتیلاتور بررسی مقایسه ای تاثیر دهانشویه کلر هگزیدین با دهانشویه گیاهی چای سبز(دینه) در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری در PICU [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1093-1099]
 • پیوند کلیه بررسی ارتباط بین میزان پروتئینوری و شدت فیبروز در بیماران پیوند کلیه [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1288-1293]

ت

 • تاب آوری بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 20-28]
 • تاب آوری بررسی سلامت روان و تاب آوری روانشناختی در والدین دانش آموزان اتیسم، نابینا و عادی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 51-57]
 • تاب آوری اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 12-19]
 • تاب آوری مقایسه تاب آوری و مسئولیت پذیری نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 357-364]
 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش مهارت‎های رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری افراد معتاد در حال سم‌زدایی از مواد افیونی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 69-78]
 • تاب‌آوری سازمانی بررسی اهمیت نسبی مؤلفه‌های هوش معنوی بر تاب‌آوری پرسنل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نقش میانجی‌‎گری تعهد عاطفی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4273-4288]
 • تامپوناد قلبی بررسی اتیولوژی و مورتالیتی بیمارانی که تحت عمل پریکاردیال ویندو قرار گرفته‎اند‎‎‎‎ [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1197-1204]
 • تأمین مالی ارائه مدل عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌های تأمین مالی جمعی در حوزه سلامت [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • تأمین مالی جمعی ارائه مدل عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌های تأمین مالی جمعی در حوزه سلامت [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه تأثیر و مقایسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه در کیفیت زندگی مبتلایان به میگرن [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • تحصیلات زنان بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 214-222]
 • تحلیل بقا بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از رگرسیون کاکس [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1083-1092]
 • تحلیل تم آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت با استفاده از تحلیل تم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4197-4212]
 • تحلیل مبانی تحلیل مبانی شبیه‌سازی پزشکی ازدیدگاه‎های مختلف [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 395-387]
 • تحمل پریشانی – زنان مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه3 شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 150-161]
 • تحول سلامت آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت با استفاده از تحلیل تم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4197-4212]
 • تدریس مجازی نقش خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و استرس شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان جوان و میانسال [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • تریاژ تاثیر مقیاس تریاژ نارسایی قلبی بر منابع مصرف شده در مراجعین با شکایت تنگی نفس به بخش اورژانس: کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1100-1111]
 • تری گلیسرید بررسی پروفایل لیپیدی و بیان ژن Tax در بیماران قلبی آلوده به HTLV-1 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1279-1287]
 • تصمیم‌گیری مدل تبیینی تصمیم گیری: نقش نظریه ذهن با واسطه گری پردازش اطلاعات [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 141-149]
 • تصویر بدن اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 344-353]
 • تعارضات زناشویی نقش مهارت‌های زندگی، رضایت جنسی و قصه عشق در پیش بینی تعارضات زناشویی زوجین [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • تعارض زناشویی اثربخشی آموزش رویکرد راه حل محور به شیوه گروهی بر دلزدگی زناشویی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • تعارض والد – نوجوان اثربخشی آموزش حل مسئله بر تعارض والد – نوجوان و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان نوجوان پسر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 238-246]
 • تعهدات دولت‌ها بررسی امنیت غذایی در افراد ناتوان و دارای معلولیت بر اساس اسناد بین المللی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 175-182]
 • تعهد زناشویی اثربخشی درمان چندسطحی فلدمن بر بخشودگی فردی و بین فردی، تعهد و صمیمیت زناشویی در زوجین با دلزدگی زناشویی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • تعهد زناشویی مدل یابی روابط بین خشم با تعهد زناشویی و با میانجیگری نیازهای بنیادی روانشناختی در زنان شاغل [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4369-4381]
 • تعهد عاطفی بررسی اهمیت نسبی مؤلفه‌های هوش معنوی بر تاب‌آوری پرسنل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نقش میانجی‌‎گری تعهد عاطفی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4273-4288]
 • تعهد و پذیرش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتار درمانی دیالکتیکی بر اضطراب سلامت، سازگاری روانی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 79-88]
 • تفاوت فرهنگی بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 214-222]
 • تکنیک‎های ‎‎‎‎پریکاردیال ویندو بررسی اتیولوژی و مورتالیتی بیمارانی که تحت عمل پریکاردیال ویندو قرار گرفته‎اند‎‎‎‎ [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1197-1204]
 • تمایز یافتگی اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 1-11]
 • تمرینات اصلاحی جامع مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی جامع با و بدون آموزش پاسچر بر سندرم متقاطع فوقانی در دانش‌آموزان دختر [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • تمرینات ترکیبی مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی با دو شدت متفاوت بر میزان هورمون ایریزین و شاخص‎های گلیسمیک زنان دیابتی نوع [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 971-984]
 • تمرینات هوازی تأثیر یک دوره بی تمرینی پس از شانزده هفته تمرینات هوازی بر سطوح سرمی کلسی تونین و پاراتورمون زنان میانسال مبتلا به استئوپنی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 997-1006]
 • تمرین مقاومتی تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1914-1924]
 • تمرین هوازی تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • تمرین ورزشی تأثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص‌های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 950-957]
 • تمرین ورزشی تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 958-970]
 • تنظیم شناختی هیجان بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1122-1136]
 • تنظیم شناختی هیجان مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتار درمانی دیالکتیکی بر اضطراب سلامت، سازگاری روانی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 79-88]
 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی آموزش مهارت‎های مقابله‎ای بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 296-308]
 • تنظیم هیجان اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به کرونر قلبی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 103-115]
 • تنظیم هیجانی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3102-3115]
 • توانمندی‌های شخصیتی مقایسه توانمندی‎های شخصیتی، سبک های شخصیتی مقابله با استرس و خودکارآمدی در دو گروه از زنان (خانه دار و معلم) [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 330-343]
 • توریسم بررسی جامعه شناختی رابطه ساختار مدیریتی و تغییرات اجتماعی در حوزه گردشگری [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • توسعه گردشگری بررسی جامعه شناختی رابطه ساختار مدیریتی و تغییرات اجتماعی در حوزه گردشگری [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • توکسوکارا بررسی شیوع تخم توکسوکارا در خاک پارک های شهرستان لارستان، جنوب ایران در سال 1397 [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1257-1263]
 • تولید مثل تحلیل مبانی شبیه‌سازی پزشکی ازدیدگاه‎های مختلف [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 395-387]

ج

 • جامعه‌پذیری بررسی نقش مربیان ورزشی در جامعه پذیری ورزشکاران [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • جانبازان غیرورزشکار مقایسه کیفیت زندگی ، اعتماد به نفس و سلامت عمومی در جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 131-139]
 • جانبازان ورزشکار مقایسه کیفیت زندگی ، اعتماد به نفس و سلامت عمومی در جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 131-139]
 • جداسازی از ونتیلاتور مقایسه شاخص‎های جداسازی CROP و RSBI در پیش بینی نتیجه قطع تهویه مکانیکی در بیماران آی سی یو [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 825-835]
 • جراحی بررسی اتیولوژی و مورتالیتی بیمارانی که تحت عمل پریکاردیال ویندو قرار گرفته‎اند‎‎‎‎ [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1197-1204]
 • جراحی الکتیو بررسی ضریب پایایی دومین آزمون صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پزشکی مشهد با استفاده از تئوری تعمیم‌پذیری [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 877-887]
 • جراحی الکتیو بررسی اثر دو روش مایع درمانی با رینگرلاکتات و رینگر بر اسیدیته خون و عوارض پس از عمل در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 888-899]
 • جراحی قلب بررسی نتایج عمل جراحی دریچه های قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد یکﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کوهورت(مطالعه مقطعی از نوع تمام شماری) [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1214-1240]

چ

 • چاق آیا یک فعالیت پیش رونده هوازی، اشتهای زنان چاق و مبتلا به اضافه وزن را کاهش می‎دهد؟ [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 911-920]
 • چاقی تاثیر مصرف دو دوز مختلف چای سبز بر متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی قبل، حین و پس از یک جلسه فعالیت هوازی در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 985-996]

ح

 • حاشیه‌نشینی بررسی تاثیر محیط مسکونی در افزایش خطر ابتلا به ایدز (نمونه موردی شهر مشهد) [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1025-1035]
 • حق برغذا بررسی امنیت غذایی در افراد ناتوان و دارای معلولیت بر اساس اسناد بین المللی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 175-182]
 • حکمرانی تربیتی مناسب شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 223-230]
 • حمایت اجتماعی بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 214-222]
 • حوادث ناخواسته عمده قلبی بررسی اثرات نحوه کنترل قند خون بر پیش آگهی داخل بیمارستانی بیماران دیابتی مبتلا به سندرم حاد کرونری [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1328-1340]
 • حوزه سلامت ارائه مدل عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌های تأمین مالی جمعی در حوزه سلامت [دوره 61، شماره 6، 1397]

خ

 • خانواده بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 214-222]
 • خدماتی تحول در دانشگاه به واسطه ترسیم الگوی بهره وری اعضای هیات علمی [دوره 61، 6.1، 1397]
 • خستگی هیجانی نقش خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و استرس شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان جوان و میانسال [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • خشم مدل یابی روابط بین خشم با تعهد زناشویی و با میانجیگری نیازهای بنیادی روانشناختی در زنان شاغل [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4369-4381]
 • خشونت خانگی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 12-19]
 • خشونت فیزیکی بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 214-222]
 • خطای دارویی بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1314-1322]
 • خطرپذیری نوجوانان پیش‌بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر بر اساس سبک‌های فرزندپروری و سبک زندگی سلامت [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3034-3046]
 • خطرسنجی ‎ ارزیابی میانگین خطر بیماری های قلبی ومغزی در پرسنل بالای 30 سال بیمارستان شریعتی مشهد در سال 1397 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1294-1301]
 • خلق و خو اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر قدرت ایگو، خلق و خو و افکار خودکشی در بین دختران اقدام کننده به خودکشی استان ایلام [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3410-3422]
 • خوداثرمندی والدینی طراحی مدل پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان بر اساس: استرس فرزندپروری و خوداثرمندی والدینی مادران با میانجیگری الگوهای ارتباطی خانواده [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • خودآیینی بررسی نگرش و تعیین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد یوتانازی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1205-1213]
 • خودکارآمدی رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1112-1121]
 • خودکارآمدی مقایسه توانمندی‎های شخصیتی، سبک های شخصیتی مقابله با استرس و خودکارآمدی در دو گروه از زنان (خانه دار و معلم) [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 330-343]
 • خودکارآمدی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 344-353]
 • خودکارآمدی کارآفرینی نقش انکوباتورهای دانشگاهی بر خودکارآمدی کارآفرینی در دانشگاه های نسل سوم به منظور ارائه مدل (مطالعه موردی: دانشگاه‌های استان مازندران) [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3435-3454]
 • خودکنترلی اسلامی اثربخشی آموزش خود کنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان بیرجند [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 116-124]
 • خودمیان‌ بینی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خودمیان‌ بینی دانش آموزان تیزهوش شهرستان زابل در سال تحصیلی 96-97 [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 143-153]
 • خود نظارتی بررسی تاثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر خود نظارتی، سلامت معنوی و خوش بینی تحصیلی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 309-319]
 • خوش بینی تحصیلی بررسی تاثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر خود نظارتی، سلامت معنوی و خوش بینی تحصیلی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 309-319]

د

 • دیابت بررسی اثرات نحوه کنترل قند خون بر پیش آگهی داخل بیمارستانی بیماران دیابتی مبتلا به سندرم حاد کرونری [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1328-1340]
 • دیابت نوع دو تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع 2 [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • دیابت نوع دوم نقش مهارت های زندگی بر اختلالات روانی (اضطراب و افسردگی) بیماران دیابتی نوع دوم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1248-1256]
 • داپلر بافتی بررسی ارتباط E/E′ ratio با فشار پایان دیاستولی بطن چپ به روش اندازه‌گیری تهاجمی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 931-939]
 • داروهای تزریقی بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش اورژانس بیمارستان های قائم (عج)، امام رضا (ع) و شهید کامیاب مشهد [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4120-4130]
 • دیالکتیکی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتار درمانی دیالکتیکی بر اضطراب سلامت، سازگاری روانی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 79-88]
 • دانش‌آموزان رابطه رضایت‌مندی زوجیت و محبوبیت والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 154-163]
 • دانش آموزان تیز هوش تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خودمیان‌ بینی دانش آموزان تیزهوش شهرستان زابل در سال تحصیلی 96-97 [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 143-153]
 • دانش‌آموزان متوسطه دوم شهرستان بیرجند اثربخشی آموزش خود کنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان بیرجند [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 116-124]
 • دانشجویان اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری برعزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه پیام نورملارد [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 175-181]
 • دانشگاه نسل سوم نقش انکوباتورهای دانشگاهی بر خودکارآمدی کارآفرینی در دانشگاه های نسل سوم به منظور ارائه مدل (مطالعه موردی: دانشگاه‌های استان مازندران) [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3435-3454]
 • دختر اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری برعزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه پیام نورملارد [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 175-181]
 • دختران دانش‌آموز مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی جامع با و بدون آموزش پاسچر بر سندرم متقاطع فوقانی در دانش‌آموزان دختر [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • دختران مجرد مانده مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت‌پذیری دختران مجرد مانده [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 203-213]
 • درس‌پژوهی طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس برای انواع محتوای آموزشی دوره ابتدایی [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • درمان با سلول‎های بنیادی درمان با سلول‎های بنیادی در بیماری‎های سیستم عصبی مرکزی: یافته ها، چالش‎ها و امیدها [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1137-1162]
 • درمان پاسخ محور مقایسه اثر بخشی مدل درمانی پاسخ محور و مدل درمانی – آموزشی با تاکید بر یکپارچگی حسی برنشانگان بالینی دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1036-1049]
 • درمان پذیرش و تعهد اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر نگرش‎های کژکار در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 211-222]
 • درمان شناختی رفتاری اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3868-3876]
 • درمان شناختی- رفتاری اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 3127-3136]
 • درمان شناختی--رفتاری اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری برعزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه پیام نورملارد [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 175-181]
 • درمان فردی فرا تشخیصی اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 1-11]
 • درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 344-353]
 • درمان گروهی پذیرش و تعهد اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهبود عزت نفس و کاهش احساس تنهایی نوجوانان دختر ساکن در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و باورهای غیرمنطقی در زنان مبتلا به فرزند اتیسم [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 28-37]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 201-210]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی وپذیرش و عمل مراقبین بیماران سرطانی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 368-376]
 • درمان مبتنی بر شفقت اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به کرونر قلبی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 103-115]
 • درمان‌های دارویی روانپزشکی بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص غیر روانپزشک نسبت به درمان‌های دارویی روانپزشکی، شهر زاهدان، سال 1396 [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1007-1015]
 • درمان هیجان مدار اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اسکلروز (ام. اس. چندگانه) [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 190-200]
 • دست خط تأثیر آموزش مهارت‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود دست خط در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 354-357]
 • دسته بندی ژنتیکی دسته‌بندی ژنتیکی ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌های دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 940-949]
 • دستور دارویی بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1314-1322]
 • دشواری تنظیم هیجان اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 1-11]
 • دلبستگی به خدا بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 20-28]
 • دلزدگی زناشویی اثربخشی درمان چندسطحی فلدمن بر بخشودگی فردی و بین فردی، تعهد و صمیمیت زناشویی در زوجین با دلزدگی زناشویی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • دلزدگی زناشویی اثربخشی آموزش رویکرد راه حل محور به شیوه گروهی بر دلزدگی زناشویی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • دهانشویه بررسی مقایسه ای تاثیر دهانشویه کلر هگزیدین با دهانشویه گیاهی چای سبز(دینه) در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری در PICU [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1093-1099]
 • دوزهای چای سبز تاثیر مصرف دو دوز مختلف چای سبز بر متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی قبل، حین و پس از یک جلسه فعالیت هوازی در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 985-996]

ذ

 • ذهن آگاهی بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی برعواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 864-876]
 • ذهن آگاهی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادمانی درونی و رفتار غیر‌تکانشی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 38-49]
 • ذهن آگاهانه مقایسه اثربخشی سبک فرزند پروری طرحواره محور- نیازمحوربا سبک فرزندپروری ذهن آگاهانه برکاهش اضطراب، استرس و افسردگی درزنان تک والد [دوره 61، شماره 6، 1397]

ر

 • ریاضی ارائه الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • رامسر بررسی خطاهای دارویی در بخش های داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر در بهار و تابستان 1396 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1314-1322]
 • رشد حرفه‌ای و سازمانی تحول در دانشگاه به واسطه ترسیم الگوی بهره وری اعضای هیات علمی [دوره 61، 6.1، 1397]
 • رضایت جنسی نقش مهارت‌های زندگی، رضایت جنسی و قصه عشق در پیش بینی تعارضات زناشویی زوجین [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • رضایت‌مندی زناشویی رابطه رضایت‌مندی زوجیت و محبوبیت والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 154-163]
 • رفتاردرمانی دیالکتیکی اثربخشی آموزش مهارت‎های رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری افراد معتاد در حال سم‌زدایی از مواد افیونی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 69-78]
 • رفتار غیرتکانشی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادمانی درونی و رفتار غیر‌تکانشی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 38-49]
 • رگرسیون کاکس بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از رگرسیون کاکس [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1083-1092]
 • رینگر بررسی ضریب پایایی دومین آزمون صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پزشکی مشهد با استفاده از تئوری تعمیم‌پذیری [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 877-887]
 • رینگر بررسی اثر دو روش مایع درمانی با رینگرلاکتات و رینگر بر اسیدیته خون و عوارض پس از عمل در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 888-899]
 • رینگر لاکتات بررسی ضریب پایایی دومین آزمون صلاحیت‌های بالینی دانشجویان پزشکی مشهد با استفاده از تئوری تعمیم‌پذیری [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 877-887]
 • رینگر لاکتات بررسی اثر دو روش مایع درمانی با رینگرلاکتات و رینگر بر اسیدیته خون و عوارض پس از عمل در بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 888-899]
 • روی مقایسه شیوع کمبود ویتامین D و روی در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی و افراد سالم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1188-1196]
 • روایی رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1112-1121]
 • روابط فرا زناشویی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 201-210]
 • رویکرد آماده‌سازی اولسون مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت‌پذیری دختران مجرد مانده [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 203-213]
 • رویکرد راه حل محور اثربخشی آموزش رویکرد راه حل محور به شیوه گروهی بر دلزدگی زناشویی [دوره 61، شماره 5، 1397]

ز

 • زیره سبز تأثیر توأم تمرین طناب زنی و مصرف مکمل زیره سبز بر شاخص‎های تن سنجی، ترکیب بدن، متابولیک، آنتی اکسیدانی و التهابی در مردان مبتلا به اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 900-910]
 • زنان بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1122-1136]
 • زنان بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 214-222]
 • زنان یائسه تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • زنان سالمند تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1914-1924]
 • زنان متعارض اثربخشی الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر شفقت به خود در زنان متعارض با طرحواره‌های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4395-4407]
 • زنان مطلقه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتار درمانی دیالکتیکی بر اضطراب سلامت، سازگاری روانی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 79-88]
 • زنان مطلقه اثربخشی آموزش مهارت‎های مقابله‎ای بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 296-308]
 • زنان نابارور اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر فرسودگی زناشویی و پریشانی روان‌شناختی زنان نابارور [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 320-329]
 • زنان و چاقی اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر تصویر بدن، خودکارآمدی و بهزیستی در زنان مبتلا به چاقی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 344-353]
 • زوج درمانی به روش پذیرش و تعهد اثربخشی زوج درمانی به روش پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 2993-3007]
 • زوج‌درمانی سیستمی-سازه گرا اثربخشی زوج‌درمانی سیستمی-سازه گرا بر بخشش خیانت فرضی همسر در زنان متأهل شهر شیراز [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 133-142]
 • زوج‌درمانی گاتمن مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه3 شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 150-161]
 • زوج درمانی هیجان مدار اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی و طرحواره‏های ناسازگار اولیه در نوجوانان تحت حمایت بهزیستی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 164-174]
 • زوج درمانی هیجان مدار مقایسه اثربخشی ایماگوتراپی و زوج درمانی هیجان مدار بر بهزیستی روان شناختی زوجین ناسازگار و درگیرخیانت [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 182-192]
 • زوجین متعارض اثربخشی زوج درمانی به روش پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 2993-3007]
 • زوجین نابارور اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 3127-3136]

س

 • سایتوکاین یاورهای ایمونولوژیک: مروری بر عملکرد پذیرنده‎های Toll-like در راه اندازی پاسخ‎های ایمنی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1061-1070]
 • سازگاری پس از طلاق اثربخشی آموزش مهارت‎های مقابله‎ای بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 296-308]
 • سازگاری روانی اجتماعی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و رفتار درمانی دیالکتیکی بر اضطراب سلامت، سازگاری روانی اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 79-88]
 • ساکارز اشباع بررسی شیوع تخم توکسوکارا در خاک پارک های شهرستان لارستان، جنوب ایران در سال 1397 [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1257-1263]
 • سالمند مقایسه چگالی ماده سفید و خاکستری مغز،عملکرد شناختی و برخی فاکتورهای‌ آمادگی جسمانی در زنان سالمند فعال و کم‌تحرک [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1303-1313]
 • سبک یادگیری بررسی رابطه بین بهره هوشی با سبک های یادگیری [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3070-3083]
 • سبک زندگی نقش میانجی گری هوش هیجانی در ارتباط بین سبک زندگی با کیفیت زندگی کاری معلمان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 231-238]
 • سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش‌بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر بر اساس سبک‌های فرزندپروری و سبک زندگی سلامت [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3034-3046]
 • سبک زندگی اسلامی بررسی معیارها و اصول بهداشت روان و تأثیرآن در سیک زندگی سالم [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 378-385]
 • سبک فرزندپروری پیش‌بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر بر اساس سبک‌های فرزندپروری و سبک زندگی سلامت [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3034-3046]
 • سبک‌های مقابله با استرس مقایسه توانمندی‎های شخصیتی، سبک های شخصیتی مقابله با استرس و خودکارآمدی در دو گروه از زنان (خانه دار و معلم) [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 330-343]
 • سرطان پروستات استفاده از شبکه‌های عصبی یادگیری عمیق در تشخیص درجه بدخیمی سرطان پروستات و تشخیص سرطان سینه [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1178-1187]
 • سرطان پستان بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1122-1136]
 • سرطان سینه استفاده از شبکه‌های عصبی یادگیری عمیق در تشخیص درجه بدخیمی سرطان پروستات و تشخیص سرطان سینه [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1178-1187]
 • سرطان سینه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر نگرش‎های کژکار در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 211-222]
 • سرطان کولورکتال بررسی عوارض ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان‌های گوارشی در یک بیمارستان آموزشی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 921-930]
 • سرطان کولورکتال بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از رگرسیون کاکس [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1083-1092]
 • سرطان معده بررسی عوارض ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان‌های گوارشی در یک بیمارستان آموزشی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 921-930]
 • سرعت موج نبض آئورت مقایسه اهمیت کشش میوکارد در برابر سفتی شریان ائورت براساس اکوکاردیوگرافی در تخمین وسعت بیماری عروق کرونر درآنژیوگرافی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1015-1023]
 • سیستم های رفتاری مغزی بررسی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و مکانیسم‎های دفاعی در افراد مبتلا به فشارخون و افراد عادی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 125-132]
 • سکته درمان با سلول‎های بنیادی در بیماری‎های سیستم عصبی مرکزی: یافته ها، چالش‎ها و امیدها [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1137-1162]
 • سلامت مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر تهران) [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • سلامت روان رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روان و سلامت معنوی دانش آموزان متوسطه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 58-68]
 • سلامت روان بررسی سلامت روان و تاب آوری روانشناختی در والدین دانش آموزان اتیسم، نابینا و عادی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 51-57]
 • سلامت روانی تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • سلامت عمومی مقایسه کیفیت زندگی ، اعتماد به نفس و سلامت عمومی در جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 131-139]
 • سلامت معنوی رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روان و سلامت معنوی دانش آموزان متوسطه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 58-68]
 • سلامت معنوی بررسی تاثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر خود نظارتی، سلامت معنوی و خوش بینی تحصیلی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 309-319]
 • سندرم پیش از قاعدگی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادمانی درونی و رفتار غیر‌تکانشی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 38-49]
 • سندرم حاد کرونری نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری: مرور نظام مند و متاآنالیز [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1264-1278]
 • سندرم متقاطع فوقانی مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی جامع با و بدون آموزش پاسچر بر سندرم متقاطع فوقانی در دانش‌آموزان دختر [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • سوء مصرف مواد بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در مراجعین به مرکز اجباری نگهداری و درمان و کاهش آسیب معتادین ارومیه در سال 1394 [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1050-1060]
 • سونداژ ادراری تأثیر اکسی بوتینین در درمان ناراحتی مثانه پس از عمل ترمیم مثانه در بیماران با پلاسنتا آکرتا [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1800-1810]

ش

 • شاخص‌های پیکرسنجی ارتباط بین شاخص‌های پیکرسنجی با عوامل خطر ساز قلبی – عروقی در اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1071-1082]
 • شاخص‎های جداسازی از ونتیلاتور مقایسه شاخص‎های جداسازی CROP و RSBI در پیش بینی نتیجه قطع تهویه مکانیکی در بیماران آی سی یو [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 825-835]
 • شاخص‌های ساختاری تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1914-1924]
 • شاخص های همودینامیک تأثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص‌های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 950-957]
 • شادمانی درونی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر شادمانی درونی و رفتار غیر‌تکانشی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 38-49]
 • شبیه سازی پزشکی تحلیل مبانی شبیه‌سازی پزشکی ازدیدگاه‎های مختلف [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 395-387]
 • شخصیت خودشیفتگی مدل ساختاری احساس تنهایی بر اساس گرایش شخصیت خودشیفتگی و کیفیت ارتباط والد-کودک در افراد با ساخت شخصیت مرزی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • شخصیت مرزی مدل ساختاری احساس تنهایی بر اساس گرایش شخصیت خودشیفتگی و کیفیت ارتباط والد-کودک در افراد با ساخت شخصیت مرزی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • شفقت به خود اثربخشی الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر شفقت به خود در زنان متعارض با طرحواره‌های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4395-4407]
 • شفقت به خود اثربخشی زوج درمانی به روش پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و شفقت به خود در زوجین متقاضی طلاق [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 2993-3007]
 • شیمی درمانی بررسی عوارض ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان‌های گوارشی در یک بیمارستان آموزشی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 921-930]
 • شناگران جوان آیا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟ [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 847-852]
 • شیوع بررسی شیوع تخم توکسوکارا در خاک پارک های شهرستان لارستان، جنوب ایران در سال 1397 [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1257-1263]

ص

 • صحت تجویز بررسی وضعیت اختلاط و تجویز داروها از طریق سرم های تزریقی در بخش اورژانس بیمارستان های قائم (عج)، امام رضا (ع) و شهید کامیاب مشهد [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4120-4130]
 • صرع مسیرهای پیام رسانی ملکولی دخیل در صرع گیجگاهی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1143-1153]
 • صمیمیت زناشویی اثربخشی درمان چندسطحی فلدمن بر بخشودگی فردی و بین فردی، تعهد و صمیمیت زناشویی در زوجین با دلزدگی زناشویی [دوره 61، شماره 5، 1397]

ض

 • ضایعه نخاعی درمان با سلول‎های بنیادی در بیماری‎های سیستم عصبی مرکزی: یافته ها، چالش‎ها و امیدها [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1137-1162]

ط

 • طب تسکینی بررسی نگرش و تعیین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد یوتانازی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1205-1213]
 • طرحواره مقایسه اثربخشی سبک فرزند پروری طرحواره محور- نیازمحوربا سبک فرزندپروری ذهن آگاهانه برکاهش اضطراب، استرس و افسردگی درزنان تک والد [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • طرحواره‌درمانی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3102-3115]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه اثربخشی الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر شفقت به خود در زنان متعارض با طرحواره‌های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4395-4407]
 • طلاق عاطفی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه3 شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 150-161]
 • طناب زنی تأثیر توأم تمرین طناب زنی و مصرف مکمل زیره سبز بر شاخص‎های تن سنجی، ترکیب بدن، متابولیک، آنتی اکسیدانی و التهابی در مردان مبتلا به اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 900-910]

ظ

 • ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام تأثیر توأم تمرین طناب زنی و مصرف مکمل زیره سبز بر شاخص‎های تن سنجی، ترکیب بدن، متابولیک، آنتی اکسیدانی و التهابی در مردان مبتلا به اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 900-910]

ع

 • عاطفه مثبت بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی برعواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 864-876]
 • عاطفه منفی بررسی اثربخشی الگوی درمانی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی برعواطف مثبت و منفی و نشانگان افسردگی [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 864-876]
 • عزت نفس اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری برعزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه پیام نورملارد [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 175-181]
 • عزت نفس اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهبود عزت نفس و کاهش احساس تنهایی نوجوانان دختر ساکن در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • عسل تاثیر مصرف عسل بر فشار خون و قندخون ناشتا (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده) [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 853-863]
 • علائم افسردگی اثربخشی روان درمانی تحلیلی گروهی بر علائم افسردگی بیماران افسرده [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 231-237]
 • عملکرد شناختی مقایسه چگالی ماده سفید و خاکستری مغز،عملکرد شناختی و برخی فاکتورهای‌ آمادگی جسمانی در زنان سالمند فعال و کم‌تحرک [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1303-1313]
 • عملکرد شنیداری اثربخشی برنامه خانواده محور مبتنی بر رایانه بر انعطاف‌پذیری شناختی و عملکرد شنیداری کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • عملکرد مطلوب بررسی ویژگی های شخصیتی کارکنان و رابطه آن با عملکرد مطلوب [دوره 61، 6.1، 1397]
 • عملکرد ورزشی تدوین الگوی موفقیت ورزشی با تاکید بر عوامل ذهنی و روانشناختی [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • عوارض جانبی بررسی عوارض ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان‌های گوارشی در یک بیمارستان آموزشی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 921-930]
 • عوامل خطر ساز قلبی – عروقی ارتباط بین شاخص‌های پیکرسنجی با عوامل خطر ساز قلبی – عروقی در اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1071-1082]

غ

 • غیر ورزشکار تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت روان زنان یائسه غیر ورزشکار [دوره 61، شماره 5، 1397]

ف

 • فیبروز بینابینی بررسی ارتباط بین میزان پروتئینوری و شدت فیبروز در بیماران پیوند کلیه [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1288-1293]
 • فرزندپروری مقایسه اثربخشی سبک فرزند پروری طرحواره محور- نیازمحوربا سبک فرزندپروری ذهن آگاهانه برکاهش اضطراب، استرس و افسردگی درزنان تک والد [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • فرسودگی زناشویی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر فرسودگی زناشویی و پریشانی روان‌شناختی زنان نابارور [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 320-329]
 • فرسودگی شغلی نقش خستگی هیجانی ناشی از تدریس مجازی و استرس شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان جوان و میانسال [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • فشار پایان دیاستولی بررسی ارتباط E/E′ ratio با فشار پایان دیاستولی بطن چپ به روش اندازه‌گیری تهاجمی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 931-939]
 • فشار خون آیا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟ [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 847-852]
 • فشار خون تاثیر مصرف عسل بر فشار خون و قندخون ناشتا (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده) [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 853-863]
 • فشار خون بررسی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و مکانیسم‎های دفاعی در افراد مبتلا به فشارخون و افراد عادی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 125-132]
 • فعالیت پیش رونده آیا یک فعالیت پیش رونده هوازی، اشتهای زنان چاق و مبتلا به اضافه وزن را کاهش می‎دهد؟ [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 911-920]
 • فعالیت هوازی تاثیر مصرف دو دوز مختلف چای سبز بر متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی قبل، حین و پس از یک جلسه فعالیت هوازی در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 985-996]
 • فعال وکم تحرک مقایسه چگالی ماده سفید و خاکستری مغز،عملکرد شناختی و برخی فاکتورهای‌ آمادگی جسمانی در زنان سالمند فعال و کم‌تحرک [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1303-1313]

ق

 • قدرت ایگو اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر قدرت ایگو، خلق و خو و افکار خودکشی در بین دختران اقدام کننده به خودکشی استان ایلام [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3410-3422]
 • قصه‌عشق زوجین و مهارت‌های زندگی نقش مهارت‌های زندگی، رضایت جنسی و قصه عشق در پیش بینی تعارضات زناشویی زوجین [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • قلب تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1914-1924]
 • قند خون مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی با دو شدت متفاوت بر میزان هورمون ایریزین و شاخص‎های گلیسمیک زنان دیابتی نوع [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 971-984]
 • قند خون ناشتا تاثیر مصرف عسل بر فشار خون و قندخون ناشتا (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده) [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 853-863]

ک

 • کارکردهای اجرایی مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 836-846]
 • کارکنان اداره بهزیستی بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی بر انگیزش شغلی کارکنان اداره بهزیستی [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1341-1347]
 • کافئین آیا مصرف کافئین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد؟ [دوره 61، شماره 1، 1397، صفحه 847-852]
 • کانال های یونی مسیرهای پیام رسانی ملکولی دخیل در صرع گیجگاهی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1143-1153]
 • کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی تأثیر و مقایسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه در کیفیت زندگی مبتلایان به میگرن [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • کشش طولی میوکارد‎ مقایسه اهمیت کشش میوکارد در برابر سفتی شریان ائورت براساس اکوکاردیوگرافی در تخمین وسعت بیماری عروق کرونر درآنژیوگرافی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1015-1023]
 • کیفیت روابط والد- کودک مدل ساختاری احساس تنهایی بر اساس گرایش شخصیت خودشیفتگی و کیفیت ارتباط والد-کودک در افراد با ساخت شخصیت مرزی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • کیفیت زندگی تأثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص‌های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 950-957]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش خود کنترلی اسلامی بر کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان بیرجند [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 116-124]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 12-19]
 • کیفیت زندگی مقایسه کیفیت زندگی ، اعتماد به نفس و سلامت عمومی در جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 131-139]
 • کیفیت زندگی بررسی اثربخشی آموزش کیفیت زندگی بر انگیزش شغلی کارکنان اداره بهزیستی [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1341-1347]
 • کیفیت زندگی تأثیر و مقایسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه در کیفیت زندگی مبتلایان به میگرن [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • کیفیت زندگی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3868-3876]
 • کیفیت زندگی درمانی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر فرسودگی زناشویی و پریشانی روان‌شناختی زنان نابارور [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 320-329]
 • کیفیت زندگی زوجین اثر بخشی آموزش ایماگوتراپی: بر کیفیت زندگی ورضایت زناشویی زوجین [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 193-202]
 • کیفیت زندگی کاری نقش میانجی گری هوش هیجانی در ارتباط بین سبک زندگی با کیفیت زندگی کاری معلمان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 231-238]
 • کیفیت زندگی وابسته به سلامت تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع 2 [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • کلرهگزیدین بررسی مقایسه ای تاثیر دهانشویه کلر هگزیدین با دهانشویه گیاهی چای سبز(دینه) در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری در PICU [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1093-1099]
 • کلسترول بررسی پروفایل لیپیدی و بیان ژن Tax در بیماران قلبی آلوده به HTLV-1 [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1279-1287]
 • کلسی تونین تأثیر یک دوره بی تمرینی پس از شانزده هفته تمرینات هوازی بر سطوح سرمی کلسی تونین و پاراتورمون زنان میانسال مبتلا به استئوپنی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 997-1006]
 • کم کاری اتوایمن تیروئید مقایسه شیوع کمبود ویتامین D و روی در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی و افراد سالم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1188-1196]
 • کنترل شدید بررسی اثرات نحوه کنترل قند خون بر پیش آگهی داخل بیمارستانی بیماران دیابتی مبتلا به سندرم حاد کرونری [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1328-1340]
 • کوآنزیم کیوتن تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 958-970]
 • کوآنزیم کوکیوتن تأثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص‌های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 950-957]
 • کودکان پیش‌دبستانی تأثیر آموزش مهارت‌های ادراکی- حرکتی بر بهبود دست خط در کودکان پیش‌دبستانی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 354-357]

گ

 • گام‌های تدریس طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس برای انواع محتوای آموزشی دوره ابتدایی [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • گردشگری ورزشی بررسی جامعه شناختی رابطه ساختار مدیریتی و تغییرات اجتماعی در حوزه گردشگری [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • گیرنده های گلوتامات مسیرهای پیام رسانی ملکولی دخیل در صرع گیجگاهی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1143-1153]
 • گروه‌درمانی تحلیلی اثربخشی روان درمانی تحلیلی گروهی بر علائم افسردگی بیماران افسرده [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 231-237]
 • گفت و گو اثربخشی الگوی تربیتی والدین مبتنی بر مهارت گفتگو در افزایش همدلی و ادراک رابطه والد (مادر)– فرزند (کاهش شکاف بین نسلی) در دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه (1) شهرستان ارومیه [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 2211-2223]

ل

 • لبروم نقش درمانهای نوین آرتروسکوپی در ترمیم لبروم مفصل هیپ [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1241-1247]
 • لپتین تأثیر توأم تمرین طناب زنی و مصرف مکمل زیره سبز بر شاخص‎های تن سنجی، ترکیب بدن، متابولیک، آنتی اکسیدانی و التهابی در مردان مبتلا به اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 900-910]

م

 • ماده خاکستری مغز مقایسه چگالی ماده سفید و خاکستری مغز،عملکرد شناختی و برخی فاکتورهای‌ آمادگی جسمانی در زنان سالمند فعال و کم‌تحرک [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1303-1313]
 • ماده سفید مغز مقایسه چگالی ماده سفید و خاکستری مغز،عملکرد شناختی و برخی فاکتورهای‌ آمادگی جسمانی در زنان سالمند فعال و کم‌تحرک [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1303-1313]
 • متاآنالیز نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری: مرور نظام مند و متاآنالیز [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1264-1278]
 • متابولیسم سوبسترا تاثیر مصرف دو دوز مختلف چای سبز بر متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی قبل، حین و پس از یک جلسه فعالیت هوازی در زنان دارای اضافه وزن و چاق [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 985-996]
 • متخصصین غیر روانپزشک بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص غیر روانپزشک نسبت به درمان‌های دارویی روانپزشکی، شهر زاهدان، سال 1396 [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1007-1015]
 • محبوبیت والدین رابطه رضایت‌مندی زوجیت و محبوبیت والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 154-163]
 • مداخلات رفتاری ـ آموزشی مقایسه اثر بخشی مدل درمانی پاسخ محور و مدل درمانی – آموزشی با تاکید بر یکپارچگی حسی برنشانگان بالینی دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1036-1049]
 • مدیریت استرس اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 12-19]
 • مدیریت بیماری رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1112-1121]
 • مدیریت مبتنی بر شواهد مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر تهران) [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • مدیریت ورزشی بررسی جامعه شناختی رابطه ساختار مدیریتی و تغییرات اجتماعی در حوزه گردشگری [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • مراقبین بیماران سرطانی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی وپذیرش و عمل مراقبین بیماران سرطانی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 368-376]
 • مربیان بررسی نقش مربیان ورزشی در جامعه پذیری ورزشکاران [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • مردسالاری بررسی میزان خشونت فیزیکی علیه زناندر منطقه رامشیر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 214-222]
 • مرکز ترک اعتیاد بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در مراجعین به مرکز اجباری نگهداری و درمان و کاهش آسیب معتادین ارومیه در سال 1394 [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1050-1060]
 • مرور سیستماتیک نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری: مرور نظام مند و متاآنالیز [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1264-1278]
 • مسیر پیام رسان یاورهای ایمونولوژیک: مروری بر عملکرد پذیرنده‎های Toll-like در راه اندازی پاسخ‎های ایمنی [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1061-1070]
 • مسئولیت پذیری مقایسه تاب آوری و مسئولیت پذیری نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 357-364]
 • مسئولیت‌پذیری مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت‌پذیری دختران مجرد مانده [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 203-213]
 • مشهد بررسی تاثیر محیط مسکونی در افزایش خطر ابتلا به ایدز (نمونه موردی شهر مشهد) [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1025-1035]
 • معادلات ساختاری و مدل جانسون بررسی اهمیت نسبی مؤلفه‌های هوش معنوی بر تاب‌آوری پرسنل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نقش میانجی‌‎گری تعهد عاطفی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4273-4288]
 • معتادین تزریقی بررسی نتایج عمل جراحی دریچه های قلب در معتادین تزریقی مبتلا به اندوکاردیت عفونی بستری در مراکز دانشگاهی مشهد یکﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کوهورت(مطالعه مقطعی از نوع تمام شماری) [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1214-1240]
 • معنا داری زندگی بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا و تاب آوری با معناداری در زندگی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 20-28]
 • معنویت درمانی گروهی بررسی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1122-1136]
 • مقاومت انسولینی مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی با دو شدت متفاوت بر میزان هورمون ایریزین و شاخص‎های گلیسمیک زنان دیابتی نوع [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 971-984]
 • مکانیسم دفاعی بررسی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و مکانیسم‎های دفاعی در افراد مبتلا به فشارخون و افراد عادی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 125-132]
 • میگرن تأثیر و مقایسه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و ترکیب کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه در کیفیت زندگی مبتلایان به میگرن [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • مناطق شهری بررسی تاثیر محیط مسکونی در افزایش خطر ابتلا به ایدز (نمونه موردی شهر مشهد) [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1025-1035]
 • مهارت حل مسئله اثربخشی آموزش حل مسئله بر تعارض والد – نوجوان و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان نوجوان پسر [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 238-246]
 • مهارتهای زندگی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر قدرت ایگو، خلق و خو و افکار خودکشی در بین دختران اقدام کننده به خودکشی استان ایلام [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3410-3422]
 • مهارت‎های ‎زندگی بررسی تاثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر خود نظارتی، سلامت معنوی و خوش بینی تحصیلی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 309-319]
 • مهارت های مقابله‌ای اثربخشی آموزش مهارت‎های مقابله‎ای بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 296-308]
 • مواد افیونی اثربخشی آموزش مهارت‎های رفتار درمانی دیالکتیکی بر تاب‌آوری افراد معتاد در حال سم‌زدایی از مواد افیونی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 69-78]
 • مواد مخدر بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در مراجعین به مرکز اجباری نگهداری و درمان و کاهش آسیب معتادین ارومیه در سال 1394 [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1050-1060]
 • مورتالیتی بررسی اتیولوژی و مورتالیتی بیمارانی که تحت عمل پریکاردیال ویندو قرار گرفته‎اند‎‎‎‎ [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1197-1204]
 • موفقیت پروژه ارائه مدل عوامل موثر بر موفقیت پروژه‌های تأمین مالی جمعی در حوزه سلامت [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • مولتیپل اسکلروزیس تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 958-970]

ن

 • نابینا بررسی سلامت روان و تاب آوری روانشناختی در والدین دانش آموزان اتیسم، نابینا و عادی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 51-57]
 • نارسایی قلبی تأثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص‌های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 950-957]
 • نارسایی قلبی تاثیر مقیاس تریاژ نارسایی قلبی بر منابع مصرف شده در مراجعین با شکایت تنگی نفس به بخش اورژانس: کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1100-1111]
 • نیازهای بنیادی روانشناختی مدل یابی روابط بین خشم با تعهد زناشویی و با میانجیگری نیازهای بنیادی روانشناختی در زنان شاغل [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4369-4381]
 • نتایج تحصیلی بررسی رابطه بین بهره هوشی با سبک های یادگیری [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3070-3083]
 • نسبت پلاکت به لنفوسیت نقش نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش‌آگهی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری: مرور نظام مند و متاآنالیز [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1264-1278]
 • نشانگان بالینی مقایسه اثر بخشی مدل درمانی پاسخ محور و مدل درمانی – آموزشی با تاکید بر یکپارچگی حسی برنشانگان بالینی دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1036-1049]
 • نظام آموزشی شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 223-230]
 • نظام سلامت آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت با استفاده از تحلیل تم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4197-4212]
 • نظریه داده بنیاد تدوین الگوی موفقیت ورزشی با تاکید بر عوامل ذهنی و روانشناختی [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • نظریه ذهن مدل تبیینی تصمیم گیری: نقش نظریه ذهن با واسطه گری پردازش اطلاعات [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 141-149]
 • نظریه سه‌شاخگی شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 223-230]
 • نظریه سه‌شاخگی بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی با کاربرد نظریه سه شاخگی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 183-189]
 • نقص توجه-بیش فعالی اثربخشی برنامه خانواده محور مبتنی بر رایانه بر انعطاف‌پذیری شناختی و عملکرد شنیداری کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • نگرانی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجانی، نگرانی و اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 3102-3115]
 • نگرش بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان متخصص غیر روانپزشک نسبت به درمان‌های دارویی روانپزشکی، شهر زاهدان، سال 1396 [دوره 61، شماره 3، 1397، صفحه 1007-1015]
 • نگرش های کژکار اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر نگرش‎های کژکار در زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 211-222]
 • نمایه وخامت اورژانس تاثیر مقیاس تریاژ نارسایی قلبی بر منابع مصرف شده در مراجعین با شکایت تنگی نفس به بخش اورژانس: کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1100-1111]
 • نوجوانان دختر بدسرپرست و بی سرپرست اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهبود عزت نفس و کاهش احساس تنهایی نوجوانان دختر ساکن در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • نوروترنسمیترها مسیرهای پیام رسانی ملکولی دخیل در صرع گیجگاهی [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1143-1153]
 • نوع دیستروفیک و مادرزادی آن اپی درمولیزیس بولوزا و معرفی یک مورد نادر و شدید دیستروفیک و مادرزادی آن. [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 1323-1327]

و

 • واقعیت درمانی مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی گاتمن و واقعیت درمانی بر طلاق عاطفی، الگوهای ارتباطی و تحمل پریشانی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه3 شهر تهران [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 150-161]
 • والدین رابطه رضایت‌مندی زوجیت و محبوبیت والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 154-163]
 • ویتامینD مقایسه شیوع کمبود ویتامین D و روی در بیماران مبتلا به هایپوتیروئیدی و افراد سالم [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1188-1196]
 • ورزشکاران بررسی نقش مربیان ورزشی در جامعه پذیری ورزشکاران [دوره 61، شماره 5، 1397]
 • ویژگی های شخصیتی بررسی ویژگی های شخصیتی کارکنان و رابطه آن با عملکرد مطلوب [دوره 61، 6.1، 1397]
 • وسواس بررسی میزان ارتباط انعطاف‌پذیری شناختی و وسواس در بیماران اضطرابی [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 223-230]

ه

 • هیات علمی ارتباط بین شاخص‌های پیکرسنجی با عوامل خطر ساز قلبی – عروقی در اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر [دوره 61، شماره 4، 1397، صفحه 1071-1082]
 • هیپ نقش درمانهای نوین آرتروسکوپی در ترمیم لبروم مفصل هیپ [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1241-1247]
 • همدلی اثربخشی الگوی تربیتی والدین مبتنی بر مهارت گفتگو در افزایش همدلی و ادراک رابطه والد (مادر)– فرزند (کاهش شکاف بین نسلی) در دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس دولتی ناحیه (1) شهرستان ارومیه [دوره 61، شماره 6، 1397، صفحه 2211-2223]
 • هموگلوبین A1c مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی با دو شدت متفاوت بر میزان هورمون ایریزین و شاخص‎های گلیسمیک زنان دیابتی نوع [دوره 61، شماره 2، 1397، صفحه 971-984]
 • هوش معنوی بررسی اهمیت نسبی مؤلفه‌های هوش معنوی بر تاب‌آوری پرسنل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نقش میانجی‌‎گری تعهد عاطفی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 4273-4288]
 • هوش هیجانی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر خودمیان‌ بینی دانش آموزان تیزهوش شهرستان زابل در سال تحصیلی 96-97 [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 143-153]
 • هوش هیجانی نقش میانجی گری هوش هیجانی در ارتباط بین سبک زندگی با کیفیت زندگی کاری معلمان [دوره 61، 6.1، 1397، صفحه 231-238]

ی

 • یادگیری سیار ارائه الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار [دوره 61، شماره 6، 1397]
 • یادگیری عمیق استفاده از شبکه‌های عصبی یادگیری عمیق در تشخیص درجه بدخیمی سرطان پروستات و تشخیص سرطان سینه [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1178-1187]
 • یوتانازی بررسی نگرش و تعیین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد یوتانازی [دوره 61، شماره 5، 1397، صفحه 1205-1213]