کلیدواژه‌ها = امید به زندگی
رابطه‌ی امید به زندگی و نگرش مذهبی با سرسختی روان شناختی سالمندان: نقش میانجی حمایت اجتماعی

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400

زهرا محبوبی نیه؛ حسن احدی؛ حمیدرضا حاتمی؛ محمدرضا صیرفی


مقایسه اثربخشی شفقت درمانی و واقعیت درمانی بر امید به زندگی مردان زندانی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399

احمد علی تاجدین لیرک؛ سید علی آل یاسین؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی