کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی ادراک شده
اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی بر حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

جلال مولایی؛ مریم چرامی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی