کلیدواژه‌ها = طرحواره درمانی
اثربخشی طرحواره درمانی بر صیمیمت و نارسایی هیجانی زوجین دارای روابط آشفته

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

علیرضا ختائی؛ طاهره سام خانیانی


اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به آسم

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2446-2454

فروغ عباسی؛ فردین مرادی منش؛ فرح نادری؛ سعید بختیارپور


اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواسی

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1945-1959

فاطمه محمدی؛ مریم میرزائی؛ نسرین سلطانی؛ مونا فدایی


اثربخشی طرحواره درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر

دوره 62، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 34-42

فاطمه محمدی؛ ندا طالب؛ سولماز رضائی شجاعی؛ طاهره امامی رودی