نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتل مقایسه‌ی تاثیر روش‌های حمایتی در ماندگاری کاتتر ورید محیطی در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان منتخب اصفهان در سال 1395 [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 493-500]
 • آسیکلوویر اپیدمیولوژی آنسفالیت کودکان در مشهد [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 503-509]
 • آلوگرافت پوستی تأثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 433-440]
 • آمینوترانسفراز تجدید نظر در محدوده مرجع آمینوترانسفرازها [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 517-527]
 • آموزش بررسی سطح آگاهی دستیاران و متخصصین کودکان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص آنافیلاکسی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 359-368]
 • آموزش بررسی میزان آگاهی و آشنائی دستیاران تخصصی پزشکی با احیاء قلبی ریوی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 409-417]
 • آموزش خودمراقبتی بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به پرفشاری خون [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 792-803]
 • آموزش مدیریت رفتاری والدین تاثیر مداخله های آموزش والدین(بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردی)، نوروفیدبک و دارودرمانی بر میزان توجه ،مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 60، شماره 6، 1396]
 • آنافیلاکسی بررسی سطح آگاهی دستیاران و متخصصین کودکان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص آنافیلاکسی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 359-368]
 • آنتروپومتریک لب بررسی الگوهای انتروپومتریک لب به عنوان یک مارکر تشخیصی در بیماران مرد مبتلا به اوتیسم در اقوام فارس [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 399-408]
 • آنژیوپلاستی بررسی اثر پس حفاظتی مورفین سولفات برcorrected TIMI frame count در بیماران سکته حاد قدامی قلبی،که تحتمداخله اولیه از طریق پوست بر روی شریان نزولی قدامی قلب قرار گرفته اند [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 743-755]
 • آنسفالیت اپیدمیولوژی آنسفالیت کودکان در مشهد [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 503-509]
 • آنسفالیت هرپسی اپیدمیولوژی آنسفالیت کودکان در مشهد [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 503-509]

ا

 • اپیدمیولوژی بررسی لیشمانیوز جلدی در شهرستان لامرد طی سال‌های 1383-1393 [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 376-382]
 • اپی نفرین بررسی سطح آگاهی دستیاران و متخصصین کودکان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص آنافیلاکسی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 359-368]
 • احیاء قلبی ریوی بررسی میزان آگاهی و آشنائی دستیاران تخصصی پزشکی با احیاء قلبی ریوی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 409-417]
 • احیای قلبی-ریوی میزان موفقیت احیای قلبی-ریوی و ارتباط آن با شیفت کاری پرسنل در اورژانس و بخش‌ها [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 610-617]
 • ایران مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در ایران و جهان [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 648-661]
 • اسپیرومتری ارتباط علائم بالینی و عملکرد ریوی بیماران مسلول درمان شده در استان قم طی سال‌های1383-1392 [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 701-708]
 • استافیلوکوکوس‎اورئوس بررسی توزیع فراوانی ژن tst و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‎های استافیلوکوکوس‎اورئوس جدا شده از عفونت‌های دستگاه تنفسی در اصفهان [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 586-647]
 • استرس ادراک شده اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر استرس ادراک شده و فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون اولیه [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 669-680]
 • استرس اکسیداتیو تاثیر شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد بر دفاع آنتی اکسیدانی و توان هوازی در زنان نجات یافته از سرطان پستان [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 779-791]
 • ایست قلبی-تنفسی میزان موفقیت احیای قلبی-ریوی و ارتباط آن با شیفت کاری پرسنل در اورژانس و بخش‌ها [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 610-617]
 • اسفنکتروتومی پارشیال مقایسه اسفنکتروتومی پارشیال وتوتال در بیماران مبتلا به شقاق مقعد [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 485-492]
 • اسفنکتروتومی توتال مقایسه اسفنکتروتومی پارشیال وتوتال در بیماران مبتلا به شقاق مقعد [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 485-492]
 • اسینتوباکتر‏ بومانی جداسازی ژن‎هایtetA،tetB،tetC از نمونه‎های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از نمونه‎های بیمارستانی با روش Multiplex PCR [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 734-742]
 • اشتها تأثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 804-815]
 • الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی توزیع فراوانی ژن tst و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‎های استافیلوکوکوس‎اورئوس جدا شده از عفونت‌های دستگاه تنفسی در اصفهان [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 586-647]
 • امنیت غذایی بررسی ارتباط وضعیت امنیت غذایی خانوار و برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با ضریب هوشی کودکان در سال 1395درمشهد [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 691-700]
 • انتی مولرین هورمون بررسی ارتباط سطح هورمون انتی مولرین با ذخیره تخمدان در بیماران کاندید درمان‎های کمک باروری [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 597-609]
 • انفارکتوس میوکارد رابطه بین سطح پلاسمایی لیپوپروتئین (a) و ریسک فاکتورهای ماژور قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 727-733]
 • انگشتان داوسون بررسی مقایسه ای وجود علائم تخطط ساب کالوزال وانگشتان داوسون در تصاویر MRI مغز مبتلایان به مالتیپل اسکلروز [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 369-375]
 • اوتیسم بررسی الگوهای انتروپومتریک لب به عنوان یک مارکر تشخیصی در بیماران مرد مبتلا به اوتیسم در اقوام فارس [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 399-408]
 • اورکسین تأثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 804-815]

ب

 • بی‌اختیاری دفع گاز و مدفوع مقایسه اسفنکتروتومی پارشیال وتوتال در بیماران مبتلا به شقاق مقعد [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 485-492]
 • بازتوانی قلبی اثر تمرینات بازتوانی قلبی به همراه کوآنزیم کیوتن بر ظرفیت عملکردی و کسرتخلیه در بیماران با نارسایی قلبی مزمن [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 756-766]
 • بازگشت به کار بررسی بازگشت به کار بیماران سه ماه پس از جراحی دیسککتومی ستون مهره‌های کمری و عوامل موثر بر آن در مشهد 1394-1395 نتایج یک مطالعه همگروهی چند مرکزی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 418-432]
 • بالیدگی زیستی بالیدگی زیست‌شناختی و فعالیت بدنی دختران نوجوان مازندران در سال 1396: نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 528-538]
 • بخش اورژانس میزان موفقیت احیای قلبی-ریوی و ارتباط آن با شیفت کاری پرسنل در اورژانس و بخش‌ها [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 610-617]
 • بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان مقایسه‌ی تاثیر روش‌های حمایتی در ماندگاری کاتتر ورید محیطی در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان منتخب اصفهان در سال 1395 [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 493-500]
 • بقا تأثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 433-440]
 • بیماری آلزایمر نقش باالقوه نورون زایی در درمان آلزایمر [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 549-566]
 • بیماری انسداد ریوی مزمن بررسی سطح سرمی پروتئین فیکولین2 در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 469-476]
 • بیمارستان بررسی عوامل موثر بر کنسلی‌های اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 567-579]
 • بیماری مورفه آ بررسی ارتباط بین مورفه آ و سیتومگالوویروس در یک مطالعه مقطعی [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 494-502]
 • بیماری‌های عروقی چشم بررسی رتینوپاتی هیپرتانسیو در بیماران مراجعه کننده به بخش های داخلی و قلب بیمارستان های خاتم الانبیاء و امام حسین شاهرود – [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 477-484]

پ

 • پاسخ تخمدانی IVF بررسی ارتباط سطح هورمون انتی مولرین با ذخیره تخمدان در بیماران کاندید درمان‎های کمک باروری [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 597-609]
 • پانل واکنش آنتی بادی بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول‌های بنیادی مغز استخوان بر پانل رِاکتیو آنتی بادی در بیماران با نارسایی مزمن و پیشرفته کلیه کارآزمایی بالینی آزمایشی [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 450-460]
 • پراکسیداسیون لیپیدی تاثیر شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد بر دفاع آنتی اکسیدانی و توان هوازی در زنان نجات یافته از سرطان پستان [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 779-791]
 • پرفشاری خون بررسی رتینوپاتی هیپرتانسیو در بیماران مراجعه کننده به بخش های داخلی و قلب بیمارستان های خاتم الانبیاء و امام حسین شاهرود – [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 477-484]
 • پرفشاری خون بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به پرفشاری خون [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 792-803]
 • پس حفاظتی بررسی اثر پس حفاظتی مورفین سولفات برcorrected TIMI frame count در بیماران سکته حاد قدامی قلبی،که تحتمداخله اولیه از طریق پوست بر روی شریان نزولی قدامی قلب قرار گرفته اند [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 743-755]
 • پلی مرفیسم بررسی ارتباط پلی‌مرفیسم rs3745453 با ریسک ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 681-688]
 • پنتوکسی فیلین مقایسه اثر گلوکانتیم سیستمیک به‌همراه پنتوکسی فیلین با گلوکانتیم سیستمیک به تنهایی در درمان سالک جلدی [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 461-468]
 • پیوند کلیه بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در گیرندگان پیوند کلیه [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 392-398]
 • پیوند کلیه فراوانی سندروم متابولیک پس از پیوند کلیه و تأثیر آن بر عملکرد کلیه پیوندی [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 510-516]

ت

 • تخطط ساب کالوزال بررسی مقایسه ای وجود علائم تخطط ساب کالوزال وانگشتان داوسون در تصاویر MRI مغز مبتلایان به مالتیپل اسکلروز [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 369-375]
 • تری گلیسرید مقایسه تغییرات لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به لوسمی‌های حاد قبل و بعد از شیمی درمانی [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 627-635]
 • تعادل ایستا و پویا تاثیر یک دوره برنامه‌ی تمرینی منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 383-391]
 • تعدیل پاسخ‌های ایمنی بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول‌های بنیادی مغز استخوان بر پانل رِاکتیو آنتی بادی در بیماران با نارسایی مزمن و پیشرفته کلیه کارآزمایی بالینی آزمایشی [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 450-460]
 • تمرینات تعادلی تاثیر یک دوره برنامه‌ی تمرینی منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 383-391]
 • تمرینات مقاومتی تأثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 804-815]
 • تمرین ایروبیک تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر برخی آنزیم‎های کبدی (AST,ALT,GGT) ومقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 636-647]
 • تمرین اینتروال با شدت زیاد تاثیر شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد بر دفاع آنتی اکسیدانی و توان هوازی در زنان نجات یافته از سرطان پستان [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 779-791]
 • تمرین تناوبی- فشار خون- PWV (سرعت موج ضربه‌ای) – ABI (شاخص بازویی-مچ پایی) مقایسه پاسخ های حاد و مزمن فشار خون، PWV و ABI به دو پروتکل متفاوت تمرین تناوبی [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 539-548]
 • توجه و تمرکز تاثیر مداخله های آموزش والدین(بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردی)، نوروفیدبک و دارودرمانی بر میزان توجه ،مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 60، شماره 6، 1396]

ج

 • جراحی باریاتریک بررسی عوامل مرتبط با تشکیل سنگ صفراوی در مبتلایان به چاقی مرضی که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته اند [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 662-669]

چ

 • چاقی مرضی بررسی عوامل مرتبط با تشکیل سنگ صفراوی در مبتلایان به چاقی مرضی که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته اند [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 662-669]

ح

 • حد مرجع فوقانی تجدید نظر در محدوده مرجع آمینوترانسفرازها [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 517-527]
 • حمایت اجتماعی بالیدگی زیست‌شناختی و فعالیت بدنی دختران نوجوان مازندران در سال 1396: نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 528-538]

خ

 • خط دوم درمان سل ارزش بالینی فلوروکوئینون‌ها در درمان سل ریوی و سویه های مقاومMDR-TB [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 714-726]
 • خودتنظیمی تحصیلی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌نگر و خود‌دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 1649-1660]
 • خوددلسوزی شناختی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌نگر و خود‌دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 1649-1660]
 • خودکارآمدی تحصیلی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌نگر و خود‌دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 1649-1660]

د

 • دیابت تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر برخی آنزیم‎های کبدی (AST,ALT,GGT) ومقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 636-647]
 • دیابت تیپ۲ رابطه بین سطح پلاسمایی لیپوپروتئین (a) و ریسک فاکتورهای ماژور قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 727-733]
 • دیالیز بررسی عوامل موثر بر از کار افتادن زودرس فیستولهای شریانی وریدی در بیماران کمتر از 20 سال [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 580-585]
 • دانش بررسی میزان آگاهی و آشنائی دستیاران تخصصی پزشکی با احیاء قلبی ریوی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 409-417]
 • دیپیریدامول بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در گیرندگان پیوند کلیه [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 392-398]
 • درد مقایسه اسفنکتروتومی پارشیال وتوتال در بیماران مبتلا به شقاق مقعد [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 485-492]
 • درمان بررسی سطح آگاهی دستیاران و متخصصین کودکان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص آنافیلاکسی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 359-368]
 • دستیاران کودکان بررسی سطح آگاهی دستیاران و متخصصین کودکان شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص آنافیلاکسی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 359-368]
 • دیسک دیفیوژن جداسازی ژن‎هایtetA،tetB،tetC از نمونه‎های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از نمونه‎های بیمارستانی با روش Multiplex PCR [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 734-742]
 • دیسککتومی بررسی بازگشت به کار بیماران سه ماه پس از جراحی دیسککتومی ستون مهره‌های کمری و عوامل موثر بر آن در مشهد 1394-1395 نتایج یک مطالعه همگروهی چند مرکزی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 418-432]

ذ

 • ذخیره تخمدان بررسی ارتباط سطح هورمون انتی مولرین با ذخیره تخمدان در بیماران کاندید درمان‎های کمک باروری [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 597-609]

ر

 • رتینوپاتی بررسی رتینوپاتی هیپرتانسیو در بیماران مراجعه کننده به بخش های داخلی و قلب بیمارستان های خاتم الانبیاء و امام حسین شاهرود – [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 477-484]
 • روانشناسی مثبت نگر اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌نگر و خود‌دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 1649-1660]

ژ

 • ژن tst بررسی توزیع فراوانی ژن tst و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‎های استافیلوکوکوس‎اورئوس جدا شده از عفونت‌های دستگاه تنفسی در اصفهان [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 586-647]
 • ژن‎های مقاومت تتراسایکلین جداسازی ژن‎هایtetA،tetB،tetC از نمونه‎های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از نمونه‎های بیمارستانی با روش Multiplex PCR [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 734-742]

س

 • سایتومگالوویروس بررسی ارتباط بین مورفه آ و سیتومگالوویروس در یک مطالعه مقطعی [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 494-502]
 • سازگاری هیجانی اجتماعی تاثیر مداخله های آموزش والدین(بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردی)، نوروفیدبک و دارودرمانی بر میزان توجه ،مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 60، شماره 6، 1396]
 • سرطان پستان تاثیر شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد بر دفاع آنتی اکسیدانی و توان هوازی در زنان نجات یافته از سرطان پستان [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 779-791]
 • سطح سرمی بررسی سطح سرمی پروتئین فیکولین2 در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 469-476]
 • سطح سرمی بررسی سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکتۀ مغزی ایسکمیک [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 767-778]
 • سکتۀ مغزی ایسکمیک بررسی سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکتۀ مغزی ایسکمیک [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 767-778]
 • سل ارتباط علائم بالینی و عملکرد ریوی بیماران مسلول درمان شده در استان قم طی سال‌های1383-1392 [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 701-708]
 • سل ریوی ارتباط علائم بالینی و عملکرد ریوی بیماران مسلول درمان شده در استان قم طی سال‌های1383-1392 [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 701-708]
 • سلول‎های بنیادی عصبی نقش باالقوه نورون زایی در درمان آلزایمر [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 549-566]
 • سلول‌های بنیادی مزانژیال بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول‌های بنیادی مغز استخوان بر پانل رِاکتیو آنتی بادی در بیماران با نارسایی مزمن و پیشرفته کلیه کارآزمایی بالینی آزمایشی [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 450-460]
 • سندرم ضعف مزمن عفونت ویروسی و سندرم ضعف مزمن (CFS) [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 709-713]
 • سندروم متابولیک فراوانی سندروم متابولیک پس از پیوند کلیه و تأثیر آن بر عملکرد کلیه پیوندی [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 510-516]
 • سواد سلامت بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به پرفشاری خون [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 792-803]
 • سوختگی تأثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 433-440]
 • سودوموناس آئروژینوزا مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 1121-1131]

ش

 • شش‌سیگما بررسی عوامل موثر بر کنسلی‌های اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 567-579]
 • شقاق مقعد مقایسه اسفنکتروتومی پارشیال وتوتال در بیماران مبتلا به شقاق مقعد [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 485-492]

ض

 • ضریب هوشی بررسی ارتباط وضعیت امنیت غذایی خانوار و برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با ضریب هوشی کودکان در سال 1395درمشهد [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 691-700]

ط

 • طول مدت بستری تأثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 433-440]

ظ

 • ظرفیت عملکردی اثر تمرینات بازتوانی قلبی به همراه کوآنزیم کیوتن بر ظرفیت عملکردی و کسرتخلیه در بیماران با نارسایی قلبی مزمن [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 756-766]

ع

 • عفونت بیمارستانی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 1121-1131]
 • عفونت‌های دستگاه تنفسی بررسی توزیع فراوانی ژن tst و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‎های استافیلوکوکوس‎اورئوس جدا شده از عفونت‌های دستگاه تنفسی در اصفهان [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 586-647]
 • عفونت‌های ویروسی عفونت ویروسی و سندرم ضعف مزمن (CFS) [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 709-713]
 • علائم بالینی ارتباط علائم بالینی و عملکرد ریوی بیماران مسلول درمان شده در استان قم طی سال‌های1383-1392 [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 701-708]
 • عوامل خطر بیماری عروق کرونر رابطه بین سطح پلاسمایی لیپوپروتئین (a) و ریسک فاکتورهای ماژور قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 727-733]

ف

 • فرسودگی تحصیلی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌نگر و خود‌دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 1649-1660]
 • فیستول شریانی-وریدی بررسی عوامل موثر بر از کار افتادن زودرس فیستولهای شریانی وریدی در بیماران کمتر از 20 سال [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 580-585]
 • فسفید آلومینیوم مقایسه میزان مرگ ناشی از فسفید آلومینیوم با سایر مرگ‌های ناشی از مسمومیت در استان گلستان در سال‌های 1394 – 1389 [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 689-690]
 • فشار خون اولیه اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر استرس ادراک شده و فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون اولیه [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 669-680]
 • فعالیت بدنی بالیدگی زیست‌شناختی و فعالیت بدنی دختران نوجوان مازندران در سال 1396: نقش تعدیل‌کننده حمایت اجتماعی [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 528-538]
 • فیکولین2 بررسی سطح سرمی پروتئین فیکولین2 در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 469-476]
 • فلوروکوئینون ها ارزش بالینی فلوروکوئینون‌ها در درمان سل ریوی و سویه های مقاومMDR-TB [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 714-726]

ق

 • قرص برنج مقایسه میزان مرگ ناشی از فسفید آلومینیوم با سایر مرگ‌های ناشی از مسمومیت در استان گلستان در سال‌های 1394 – 1389 [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 689-690]

ک

 • کاتتر ورید محیطی مقایسه‌ی تاثیر روش‌های حمایتی در ماندگاری کاتتر ورید محیطی در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان منتخب اصفهان در سال 1395 [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 493-500]
 • کسرتخلیه اثر تمرینات بازتوانی قلبی به همراه کوآنزیم کیوتن بر ظرفیت عملکردی و کسرتخلیه در بیماران با نارسایی قلبی مزمن [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 756-766]
 • کیفیت زندگی بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به پرفشاری خون [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 792-803]
 • کیفیت واحدهای درمانی بررسی عوامل موثر بر کنسلی‌های اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 567-579]
 • کلسترول تام مقایسه تغییرات لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به لوسمی‌های حاد قبل و بعد از شیمی درمانی [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 627-635]
 • کنسلی اعمال جراحی بررسی عوامل موثر بر کنسلی‌های اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 567-579]
 • کوآنزیم کیوتن اثر تمرینات بازتوانی قلبی به همراه کوآنزیم کیوتن بر ظرفیت عملکردی و کسرتخلیه در بیماران با نارسایی قلبی مزمن [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 756-766]
 • کودک تاثیر یک دوره برنامه‌ی تمرینی منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 383-391]
 • کودک اپیدمیولوژی آنسفالیت کودکان در مشهد [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 503-509]
 • کودکان بررسی ارتباط وضعیت امنیت غذایی خانوار و برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با ضریب هوشی کودکان در سال 1395درمشهد [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 691-700]
 • کوله لیتیازیس بررسی عوامل مرتبط با تشکیل سنگ صفراوی در مبتلایان به چاقی مرضی که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته اند [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 662-669]

گ

 • گلوکانتیم سیستمیک مقایسه اثر گلوکانتیم سیستمیک به‌همراه پنتوکسی فیلین با گلوکانتیم سیستمیک به تنهایی در درمان سالک جلدی [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 461-468]

ل

 • لامرد بررسی لیشمانیوز جلدی در شهرستان لامرد طی سال‌های 1383-1393 [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 376-382]
 • لیپو پروتئینa رابطه بین سطح پلاسمایی لیپوپروتئین (a) و ریسک فاکتورهای ماژور قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 727-733]
 • لیشمانیازیس جلدی مقایسه اثر گلوکانتیم سیستمیک به‌همراه پنتوکسی فیلین با گلوکانتیم سیستمیک به تنهایی در درمان سالک جلدی [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 461-468]
 • لیشمانیوز جلدی بررسی لیشمانیوز جلدی در شهرستان لامرد طی سال‌های 1383-1393 [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 376-382]
 • لوسمی های حاد مقایسه تغییرات لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به لوسمی‌های حاد قبل و بعد از شیمی درمانی [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 627-635]

م

 • مالتیپل اسکلروزیس بررسی ارتباط پلی‌مرفیسم rs3745453 با ریسک ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 681-688]
 • متادون – اعتیاد- QT – الکتروکاردیوگرام- تستوسترون طولانی شدن فاصله QTc در مصرف کنندگان متادون و رابطه ی آن با تغییرات هورمونی [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 441-449]
 • میتوکندری عفونت ویروسی و سندرم ضعف مزمن (CFS) [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 709-713]
 • محدوده مرجع تجدید نظر در محدوده مرجع آمینوترانسفرازها [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 517-527]
 • محیط غنی نقش باالقوه نورون زایی در درمان آلزایمر [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 549-566]
 • مدیکال انتروپومتری بررسی الگوهای انتروپومتریک لب به عنوان یک مارکر تشخیصی در بیماران مرد مبتلا به اوتیسم در اقوام فارس [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 399-408]
 • مرگ مقایسه میزان مرگ ناشی از فسفید آلومینیوم با سایر مرگ‌های ناشی از مسمومیت در استان گلستان در سال‌های 1394 – 1389 [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 689-690]
 • مشکلات رفتاری کودکان تاثیر مداخله های آموزش والدین(بر پایه رویکرد ارزیابی رفتار کارکردی)، نوروفیدبک و دارودرمانی بر میزان توجه ،مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 60، شماره 6، 1396]
 • مشهد تأثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور [دوره 60، شماره 2، 1396، صفحه 433-440]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در ایران و جهان [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 648-661]
 • مقاومت آنتی بیوتیکی ارزش بالینی فلوروکوئینون‌ها در درمان سل ریوی و سویه های مقاومMDR-TB [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 714-726]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 1121-1131]
 • مقاومت به انسولین تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر برخی آنزیم‎های کبدی (AST,ALT,GGT) ومقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع2 [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 636-647]
 • میکروRNA بررسی ارتباط پلی‌مرفیسم rs3745453 با ریسک ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 681-688]
 • منن‍ژیوم بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه هیستولوژیک [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 618-626]
 • مورفین بررسی اثر پس حفاظتی مورفین سولفات برcorrected TIMI frame count در بیماران سکته حاد قدامی قلبی،که تحتمداخله اولیه از طریق پوست بر روی شریان نزولی قدامی قلب قرار گرفته اند [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 743-755]
 • مولتیپل اسکلروزیس بررسی مقایسه ای وجود علائم تخطط ساب کالوزال وانگشتان داوسون در تصاویر MRI مغز مبتلایان به مالتیپل اسکلروز [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 369-375]

ن

 • نارسایی فیستول بررسی عوامل موثر بر از کار افتادن زودرس فیستولهای شریانی وریدی در بیماران کمتر از 20 سال [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 580-585]
 • نارسایی قلبی اثر تمرینات بازتوانی قلبی به همراه کوآنزیم کیوتن بر ظرفیت عملکردی و کسرتخلیه در بیماران با نارسایی قلبی مزمن [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 756-766]
 • ناشنوا تاثیر یک دوره برنامه‌ی تمرینی منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 383-391]
 • نتیجه میزان موفقیت احیای قلبی-ریوی و ارتباط آن با شیفت کاری پرسنل در اورژانس و بخش‌ها [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 610-617]
 • نوروپپتیدy تأثیر انواع تمرینات مقاومتی براشتها و سطوح سرمی اورکسین ،گرلین و نوروپپتید yدر مردان غیرفعال [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 804-815]
 • نورون زایی نقش باالقوه نورون زایی در درمان آلزایمر [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 549-566]

و

 • واکنش زنجیره‎ای پلیمراز چندگانه جداسازی ژن‎هایtetA،tetB،tetC از نمونه‎های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از نمونه‎های بیمارستانی با روش Multiplex PCR [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 734-742]

ه

 • هیپنوتیزم درمانی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر استرس ادراک شده و فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون اولیه [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 669-680]
 • هیپوفسفاتمی بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در گیرندگان پیوند کلیه [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 392-398]
 • هرنی دیسک کمری بررسی بازگشت به کار بیماران سه ماه پس از جراحی دیسککتومی ستون مهره‌های کمری و عوامل موثر بر آن در مشهد 1394-1395 نتایج یک مطالعه همگروهی چند مرکزی [دوره 60، شماره 1، 1396، صفحه 418-432]
 • هزینه‌های بیماران بررسی عوامل موثر بر کنسلی‌های اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید عارفیان ارومیه [دوره 60، شماره 3، 1396، صفحه 567-579]
 • هلیکوباکتر پیلوری مروری بر مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در ایران و جهان [دوره 60، شماره 4، 1396، صفحه 648-661]
 • هلیکوباکتر پیلوری بررسی عوامل مرتبط با تشکیل سنگ صفراوی در مبتلایان به چاقی مرضی که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته اند [دوره 60، شماره 5، 1396، صفحه 662-669]
 • هموسیستئین بررسی سطح سرمی هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکتۀ مغزی ایسکمیک [دوره 60، شماره 6، 1396، صفحه 767-778]