نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتروژنیک تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎ کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • آسیب پذیری ادراک شده ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 413-425]
 • آسیب‌های روان‌درمانی رهیافتی پدیدارشناسانه بر تبعات روان‌شناسی کاذب از دیدگاه درمان‌جویان: شواهدی بر لزوم اقدام عاجل جامعه‌ی روان‌شناسان ایران [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • آکنه ولگاریس بررسی ارتباط شدت آکنه ولگاریس وآلوپسی آندروژنتیک (طاسی) در مردان [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 201-208]
 • آگاهی بررسی اگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به سنگ کلیه در پیشگیری از بروز مجدد سنگ کلیه [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 150-165]
 • آلوپسی آندروژنتیک بررسی ارتباط شدت آکنه ولگاریس وآلوپسی آندروژنتیک (طاسی) در مردان [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 201-208]
 • آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد هم سنجی اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان ادراک انصاف و خود دلسوزی در زوجین متعارض [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • آنتی‏بادی بررسی میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران آلوده و غیر آلوده به این باکتری [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 74-82]
 • آندروژن بررسی ارتباط شدت آکنه ولگاریس وآلوپسی آندروژنتیک (طاسی) در مردان [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 201-208]
 • آینده‌پژوهی طراحی مدل آینده پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک برای دانشگاه‎های دولتی درسال 1399(موردمطالعه: دانشگاه فرهنگیان) [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • آینده شغلی نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی، ادامه تحصیل و آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 209-218]

ا

 • اثرات ضد التهابی اثرات درمانی احتمالی ترکیبات فیتوشیمیایی مشتق شده ازگیاهان دارویی برکرونا ویروس، یک مقاله مروری [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 232-248]
 • اثرات ضد ویروسی اثرات درمانی احتمالی ترکیبات فیتوشیمیایی مشتق شده ازگیاهان دارویی برکرونا ویروس، یک مقاله مروری [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 232-248]
 • اجتماع درمان مدار (TC) مقایسه اثربخشی TC و NA در پنج عامل بزرگ شخصیت افراد معتاد به متا آمفتامین [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • اجتماعی رفتاری هیجانی اعتباریابی استانداردهای رشدی سنجش مهارت‌های شناختی، جسمی- حرکتی، زبان، یادگیری و اجتماعی – رفتاری و هیجانی کودکان 1 تا 2 سال تهران [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 83-100]
 • اجتناب شناختی- رفتاری بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اجتناب شناختی- رفتاری و فعالیت‌های خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 278-290]
 • احساس تنهایی بررسی اثربخشی درمان وجودی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • اختلال طیف اتیسم اثربخشی توانبخشی رایانه‌ای موسیقیایی خانواده- محور بر مهارت‌های ارتباطی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • ادامه تحصیل نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی، ادامه تحصیل و آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 209-218]
 • ادرار تعیین تیپ‌های کاست کروموزومی‎ژن mecA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جداشده از ادرار سگ‎های به ظاهر سالم در شهر اصفهان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • ایران بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بیماران مبتلا به سل در کرج، ایران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • ارائه الگو بررسی تجارب هیجانی درمانگران بالینی و خانواده در جلسات درمان بالینی [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 189-200]
 • ارزشیابی توصیفی بررسی تأثیر روانشناسی رفتار بر ارزشیابی توصیفی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • ارزش اخلاق حرفه‏ای نقش میانجی‏گر درگیری شغلی در تبیین اثر ارزش‏ های اخلاق حرفه‏ای و منبع کنترل بر عملکرد شغلی پرستاران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • ارزش فرزندان عوامل موثر بر نیاز برآورده نشده فرزندآوری زنان شهر تهران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • استافیلوکوکوس ارئوس تعیین تیپ‌های کاست کروموزومی‎ژن mecA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جداشده از ادرار سگ‎های به ظاهر سالم در شهر اصفهان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • استرس رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان در طی موج اول کووید 19 [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 464-475]
 • استرس بررسی تاثیر نوروفیدبک (NF) و تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی (tDCS) بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت زاهدان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • استرس تحصیلی پیش بینی میزان استرس تحصیلی با استفاده از نگرش‌های ناکارآمد با میانجی گری ذهن آگاهی در دانش آموزان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • استرس شغلی مقایسه اثربخشی درمان گروهی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و هیپنوتراپی شناختی- رفتاری بر کاهش استرس شغلی و اهمال‌کاری شغلی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • استرس ناباروری اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • اسکیزوفرنی اثربخشی درمان متمرکز بر خانواده برعملکرد خانوادگی، سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • اسهال ارزیابی ژن های کد کننده سیستم های جذب آهن در جدایه های اشریشیاکلی انترواگریگیتیو(چسبنده ی روده ای)EAEC جداشده از نمونه های اسهالی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • اشتیاق به درمان تبیین مدل ساختاری اشتیاق به درمان بر اساس حافظه اعتیاد، میل به مصرف و تحمل ابهام با میانجی‌گری خودکنترلی در افراد متقاضی ترک [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • اشریشیاکلی چسبنده روده ای ارزیابی ژن های کد کننده سیستم های جذب آهن در جدایه های اشریشیاکلی انترواگریگیتیو(چسبنده ی روده ای)EAEC جداشده از نمونه های اسهالی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • اصفهان تعیین تیپ‌های کاست کروموزومی‎ژن mecA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جداشده از ادرار سگ‎های به ظاهر سالم در شهر اصفهان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • اضطراب رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان در طی موج اول کووید 19 [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 464-475]
 • اضطراب بررسی تاثیر نوروفیدبک (NF) و تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی (tDCS) بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت زاهدان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • اضطراب سلامت بررسی اثربخشی درمان وجودی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • اضطراب سلامت اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر اضطراب سلامت و همجوشی شناختی زنان مبتلا به اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کووید 19 [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • اضطراب مرگ بررسی اثربخشی درمان وجودی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • اضطراب ویروس کووید- 19 اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر اضطراب سلامت و همجوشی شناختی زنان مبتلا به اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کووید 19 [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • اعتبارسنجی متقابل تشخیص زودرس زخم پای دیابتی از طریق تصاویر حرارتی کف پا با استفاده از الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • اعتماد بررسی اثر حسادت مرضی و خودکارآمدی در استفاده از شبکه های اجتماعی بر اعتماد زناشویی زنان، با نقش میانجی نظارت آنلاین [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • افسردگی رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان در طی موج اول کووید 19 [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 464-475]
 • افسردگی بررسی تاثیر نوروفیدبک (NF) و تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی (tDCS) بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت زاهدان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • افسردگی مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان افسردگی در افراد با سوء مصرف مواد مخدر [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • افسردگی اثربخشی روان درمانی غنی شده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای ,روان درمانی غنی نشده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و روان درمانی به تنهائی(فراشناخت درمانی)بر الگوی امواج مغزی افراد مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • افسردگی وجودی اثربخشی روان درمانی وجودی بر تنهایی وجودی و نگرش نسبت به مرگ در مراجعان با افسردگی وجودی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • الایزا بررسی میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران آلوده و غیر آلوده به این باکتری [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 74-82]
 • امیدواری و نشانگان تیپ شخصیتی نوع D اثربخشی آموزش ذهن آگاهی شفقت‌محور بر امیدواری و نشانگان تیپ شخصیتی نوع D در بیماران قلبی دارای ICD [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 219-231]
 • ایمنو هیستوشیمی شناسایی سیتومگالوویروس (CMV) در نمونه‎های بافتی سرطان معده در مقایسه با گروه‎های غیر بدخیم و شاهد در استان آذربایجان شرقی با روش‎های ایمنوهیستوشیمی‎و PCR [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 415-425]
 • امواج مغزی اثربخشی روان درمانی غنی شده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای ,روان درمانی غنی نشده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و روان درمانی به تنهائی(فراشناخت درمانی)بر الگوی امواج مغزی افراد مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • انجمن معتادان گمنام (NA) مقایسه اثربخشی TC و NA در پنج عامل بزرگ شخصیت افراد معتاد به متا آمفتامین [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • انطباق تصویر تشخیص زودرس زخم پای دیابتی از طریق تصاویر حرارتی کف پا با استفاده از الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • اهمال‌کاری شغلی مقایسه اثربخشی درمان گروهی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و هیپنوتراپی شناختی- رفتاری بر کاهش استرس شغلی و اهمال‌کاری شغلی [دوره 66، شماره 1، 1402]

ب

 • بی توجهی/بیش‌فعالی مقایسه اثربخشی آموزش تکنیک‌های فرزندپروری و مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارایفرزند با اختلال ADHD [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • بی حسی نخاعی بررسی مقایسه ای تاثیر دوزهای مختلف فنتانیل اینتراتکال بر روی کیفیت و کمیت زمان بی دردی در سزارین مادران مولتی پار در بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان ... [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 65-73]
 • برنامه آموزشی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • بستری در بیمارستان ارائه و اعتبارسنجی مدل پیش بینی شکل شدید کووید-19 در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • بیلی روبین مقایسه سطح بیلی روبین توتال بند ناف با بیلی روبین روز سوم تولد در نوزادان ترم در بیمارستان کوثر قزوین [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 166-177]
 • بیمار رضایتمندی بیماران بستری از مراقبت های ارائه شده در بخش زنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • بیماری آسم تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 21-47]
 • بیماران قلبی دارای ICD اثربخشی آموزش ذهن آگاهی شفقت‌محور بر امیدواری و نشانگان تیپ شخصیتی نوع D در بیماران قلبی دارای ICD [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 219-231]
 • بی‌نظمی خلق اخلالگر اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحریک‌پذیری و خود بازداری نوجوانان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 293-305]
 • بهبودیافتگان کووید-19 اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • بهزیستی تحصیلی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • بوپی واکائین بررسی مقایسه ای تاثیر دوزهای مختلف فنتانیل اینتراتکال بر روی کیفیت و کمیت زمان بی دردی در سزارین مادران مولتی پار در بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان ... [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 65-73]

پ

 • پایدارسازی عصبی عضلانی پویا تاثیر یک دوره برنامه تمرینی پایدارسازی عصبی عضلانی پویا بر تعادل و حس عمقی مچ پا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • پپتید ناتریورتیک مغزی تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر بیومارکر های آسیب قلبی ورزشکاران [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • پذیرش در بخش مراقبتهای ویژه ارائه و اعتبارسنجی مدل پیش بینی شکل شدید کووید-19 در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • پرستار رضایتمندی بیماران بستری از مراقبت های ارائه شده در بخش زنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • پرستاری ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 413-425]
 • پرستاران توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • پرستاران نقش میانجی‏گر درگیری شغلی در تبیین اثر ارزش‏ های اخلاق حرفه‏ای و منبع کنترل بر عملکرد شغلی پرستاران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • پریشانی روان‌شناختی روابط ساختاری شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی گری فاجعه سازی درد و پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • پیروی از درمان اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • پیشرفت تحصیلی طراحی بسته آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه کودکان و تعیین اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی تأثیر روانشناسی رفتار بر ارزشیابی توصیفی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 66، شماره 2، 1402]

ت

 • تاب آوری ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 413-425]
 • تاب آوری اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • تبعیت درمانی اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر سبک دلبستگی، دشواری تنظیم هیجانی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به زخم معده مزمن [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 476-492]
 • تیپ‌های SCCmec تعیین تیپ‌های کاست کروموزومی‎ژن mecA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جداشده از ادرار سگ‎های به ظاهر سالم در شهر اصفهان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • تجربیات بیماری تجربیات بیماران پس از ابتلا به سرطان پستان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 452-463]
 • تجربیات هیجانی بررسی تجارب هیجانی درمانگران بالینی و خانواده در جلسات درمان بالینی [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 189-200]
 • تحریک‌پذیری اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحریک‌پذیری و خود بازداری نوجوانان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 293-305]
 • تحریک جریان مستقیم اثربخشی روان درمانی غنی شده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای ,روان درمانی غنی نشده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و روان درمانی به تنهائی(فراشناخت درمانی)بر الگوی امواج مغزی افراد مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه ای بررسی تاثیر نوروفیدبک (NF) و تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی (tDCS) بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت زاهدان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • تحمل ابهام تبیین مدل ساختاری اشتیاق به درمان بر اساس حافظه اعتیاد، میل به مصرف و تحمل ابهام با میانجی‌گری خودکنترلی در افراد متقاضی ترک [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • تحمل پریشانی اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • تحمل پریشانی مقایسه اثر بخشی رویکرد شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هیجان مدار بر تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بهبود یافتگان سرطان پستان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • ترس از حرکت روابط ساختاری شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی گری فاجعه سازی درد و پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • ترکیب بدن تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژ‌ن‌های 12.13.diHome ، SREBP-1 و ترکیب بدن رت‌های نرویستارچاق [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 440-451]
 • ترکیب بدنی تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر بیان ژن HIF1، سطوح پلاسمایی PGC1a و ترکیب بدن مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 264-276]
 • تشخیص زودرس زخم دیابتی تشخیص زودرس زخم پای دیابتی از طریق تصاویر حرارتی کف پا با استفاده از الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • تصویر حرارتی کف پا تشخیص زودرس زخم پای دیابتی از طریق تصاویر حرارتی کف پا با استفاده از الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • تعادل تاثیر یک دوره برنامه تمرینی پایدارسازی عصبی عضلانی پویا بر تعادل و حس عمقی مچ پا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • تعارض زناشویی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و هیجان مدار بر ناگویی هیجانی افراد دچار تعارض زناشویی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • تعارض زوجین هم سنجی اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان ادراک انصاف و خود دلسوزی در زوجین متعارض [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • تعداد ایده آل فرزند عوامل موثر بر نیاز برآورده نشده فرزندآوری زنان شهر تهران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • تعداد فرزندان موجود عوامل موثر بر نیاز برآورده نشده فرزندآوری زنان شهر تهران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • تفکر استراتژیک طراحی مدل آینده پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک برای دانشگاه‎های دولتی درسال 1399(موردمطالعه: دانشگاه فرهنگیان) [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • تفکر انتقادی اثربخشی معنا درمانی بر خودانتقادی دانشجویان دختر در معرض رفتارهای پرخطر [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • تکنیک‌های فرزندپروری مقایسه اثربخشی آموزش تکنیک‌های فرزندپروری و مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارایفرزند با اختلال ADHD [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • تمایز ارزش تشخیص زمان واکنش ساده و انتخابی در تفکیک بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از افراد بهنجار [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 400-414]
 • تمایل به ترک شغل رابطه سرمایه روان‌شناختی با تمایل به ترک شغل با توجه‌ به نقش واسطه مالکیت روان‌ شناختی پیشگیرانه و ترویجی و نقش تعدیل‌ کننده سابقه خدمت در پرستاران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • تمرینات ترکیبی بررسی تغییرات برخی فاکتورهای رشدی متعاقب هشت هفته تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت جریان خون در زنان جوان [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • تمرینات مقاومتی و استقامتی تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر بیان ژن HIF1، سطوح پلاسمایی PGC1a و ترکیب بدن مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 264-276]
 • تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر بیومارکر های آسیب قلبی ورزشکاران [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • تمرینات ورزشی تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 21-47]
 • تمرین هوازی تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎ کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر سرمایه‌ی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به زخم پپتیک [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • تنظیم هیجانی اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر سبک دلبستگی، دشواری تنظیم هیجانی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به زخم معده مزمن [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 476-492]
 • تنهایی وجودی اثربخشی روان درمانی وجودی بر تنهایی وجودی و نگرش نسبت به مرگ در مراجعان با افسردگی وجودی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بیماران مبتلا به سل در کرج، ایران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • توانبخشی رایانه‌ای موسیقیایی خانواده-محور اثربخشی توانبخشی رایانه‌ای موسیقیایی خانواده- محور بر مهارت‌های ارتباطی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • توانمندسازی روانشناختی توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران [دوره 66، شماره 2، 1402]

ج

 • جذب آهن ارزیابی ژن های کد کننده سیستم های جذب آهن در جدایه های اشریشیاکلی انترواگریگیتیو(چسبنده ی روده ای)EAEC جداشده از نمونه های اسهالی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • جسمی حرکتی اعتباریابی استانداردهای رشدی سنجش مهارت‌های شناختی، جسمی- حرکتی، زبان، یادگیری و اجتماعی – رفتاری و هیجانی کودکان 1 تا 2 سال تهران [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 83-100]
 • جلسه درمان بررسی تجارب هیجانی درمانگران بالینی و خانواده در جلسات درمان بالینی [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 189-200]

چ

 • چاقی تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژ‌ن‌های 12.13.diHome ، SREBP-1 و ترکیب بدن رت‌های نرویستارچاق [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 440-451]

ح

 • حافظه اعتیاد تبیین مدل ساختاری اشتیاق به درمان بر اساس حافظه اعتیاد، میل به مصرف و تحمل ابهام با میانجی‌گری خودکنترلی در افراد متقاضی ترک [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • حرفه ای گری ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 413-425]
 • حرکات اصلاحی اثر یک دوره حرکات اصلاحی و ورزشی بر بهبود انحرافات صفحه فرونتال زانو در نوجوانان پسر فعال [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • حسادت مرضی بررسی اثر حسادت مرضی و خودکارآمدی در استفاده از شبکه های اجتماعی بر اعتماد زناشویی زنان، با نقش میانجی نظارت آنلاین [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • حس عمقی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی پایدارسازی عصبی عضلانی پویا بر تعادل و حس عمقی مچ پا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • حمایت اجتماعی مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین [دوره 66، شماره 2، 1402]

خ

 • خشونت بررسی خشونت و اثرات آن بر سلامت روانی و جسمی کودکان در حین پاندمی کرونا:یک مرور نظام مند [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • خود بازداری اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحریک‌پذیری و خود بازداری نوجوانان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 293-305]
 • خودتنظیمی هیجانی اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • خودشفقت ورزی مدلسازی معادلات ساختاری شادزیستی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی در سالمندان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • خودکارآمدی روابط ساختاری شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی گری فاجعه سازی درد و پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • خودکار آمدی بررسی اثر حسادت مرضی و خودکارآمدی در استفاده از شبکه های اجتماعی بر اعتماد زناشویی زنان، با نقش میانجی نظارت آنلاین [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • خودکشی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر ناگویی هیجانی در دانش آموزان با سابقه اقدام به خودکشی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • خودکنترلی تبیین مدل ساختاری اشتیاق به درمان بر اساس حافظه اعتیاد، میل به مصرف و تحمل ابهام با میانجی‌گری خودکنترلی در افراد متقاضی ترک [دوره 66، شماره 3، 1402]

د

 • دیابت بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اجتناب شناختی- رفتاری و فعالیت‌های خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 278-290]
 • دیابت مادر بررسی شیوع زردی نوزادان در مادران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سال‌های 98-97 [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 426-439]
 • دیابت نوع2 اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • دانش آموزان بررسی تأثیر روانشناسی رفتار بر ارزشیابی توصیفی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • دانش‌آموزان دوره ابتدایی طراحی بسته آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه کودکان و تعیین اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • دانشجویان اثربخشی معنا درمانی بر خودانتقادی دانشجویان دختر در معرض رفتارهای پرخطر [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعیین میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 11-20]
 • دانشگاه‌های دولتی طراحی مدل آینده پژوهی با رویکرد تفکر استراتژیک برای دانشگاه‎های دولتی درسال 1399(موردمطالعه: دانشگاه فرهنگیان) [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • درگیری شغلی نقش میانجی‏گر درگیری شغلی در تبیین اثر ارزش‏ های اخلاق حرفه‏ای و منبع کنترل بر عملکرد شغلی پرستاران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • درمان تجربیات بیماران پس از ابتلا به سرطان پستان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 452-463]
 • درمان مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم منفی مبتلایان سایکوز ناشی از مواد [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • درمان خانواده محور اثربخشی درمان متمرکز بر خانواده برعملکرد خانوادگی، سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • درمان شناختی رفتاری مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان افسردگی در افراد با سوء مصرف مواد مخدر [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • درمان شناختی‌رفتاری اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر سرمایه‌ی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به زخم پپتیک [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحریک‌پذیری و خود بازداری نوجوانان دختر مبتلابه بی‌نظمی خلق اخلالگر [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 293-305]
 • درمان فراتشخیصی یکپارچه بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اجتناب شناختی- رفتاری و فعالیت‌های خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 278-290]
 • درمان فراشناختی اثربخشی روان درمانی غنی شده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای ,روان درمانی غنی نشده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و روان درمانی به تنهائی(فراشناخت درمانی)بر الگوی امواج مغزی افراد مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • درمانگران بالینی و خانواده بررسی تجارب هیجانی درمانگران بالینی و خانواده در جلسات درمان بالینی [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 189-200]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • درمان مبتنی بر دلبستگی اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر سبک دلبستگی، دشواری تنظیم هیجانی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به زخم معده مزمن [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 476-492]
 • درمان مبتنی برذهن آگاهی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر ناگویی هیجانی در دانش آموزان با سابقه اقدام به خودکشی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • درمان هیجان مدار. پی‌نوشت: این مطالعه فاقد تضاد منافع می باشد مقایسه اثر بخشی رویکرد شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هیجان مدار بر تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بهبود یافتگان سرطان پستان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • درمان وجودی بررسی اثربخشی درمان وجودی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان [دوره 66، شماره 1، 1402]

ذ

 • ذهن آگاهی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان زنان یائسه [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • ذهن‌آگاهی مقایسه اثربخشی درمان گروهی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و هیپنوتراپی شناختی- رفتاری بر کاهش استرس شغلی و اهمال‌کاری شغلی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • ذهن‌آگاهی پیش بینی میزان استرس تحصیلی با استفاده از نگرش‌های ناکارآمد با میانجی گری ذهن آگاهی در دانش آموزان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • ذهن آگاهی شفقت محور اثربخشی آموزش ذهن آگاهی شفقت‌محور بر امیدواری و نشانگان تیپ شخصیتی نوع D در بیماران قلبی دارای ICD [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 219-231]

ر

 • رشته تحصیلی نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی، ادامه تحصیل و آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 209-218]
 • رشد پس از سانحه مقایسه اثر بخشی رویکرد شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هیجان مدار بر تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بهبود یافتگان سرطان پستان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • رضایت زناشویی بررسی میزان رضایت زناشویی زنان باردار در زمان شیوع کوید 19: یک مطالعه توصیفی تحلیلی در جنوب ایران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • رضایت شغلی تعیین میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 11-20]
 • رضایتمندی رضایتمندی بیماران بستری از مراقبت های ارائه شده در بخش زنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • رفتار درمانی دیالکتیکی اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • رفتارهای پرخطر اثربخشی معنا درمانی بر خودانتقادی دانشجویان دختر در معرض رفتارهای پرخطر [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • روابط اجتماعی مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • روان‌درمانی مثبت‌نگر اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر اضطراب سلامت و همجوشی شناختی زنان مبتلا به اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کووید 19 [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • روان درمانی وجودی اثربخشی روان درمانی وجودی بر تنهایی وجودی و نگرش نسبت به مرگ در مراجعان با افسردگی وجودی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • روانشناسی غیرعلمی رهیافتی پدیدارشناسانه بر تبعات روان‌شناسی کاذب از دیدگاه درمان‌جویان: شواهدی بر لزوم اقدام عاجل جامعه‌ی روان‌شناسان ایران [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • روان‌شناسی کاذب رهیافتی پدیدارشناسانه بر تبعات روان‌شناسی کاذب از دیدگاه درمان‌جویان: شواهدی بر لزوم اقدام عاجل جامعه‌ی روان‌شناسان ایران [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • رویکردی به یادگیری اعتباریابی استانداردهای رشدی سنجش مهارت‌های شناختی، جسمی- حرکتی، زبان، یادگیری و اجتماعی – رفتاری و هیجانی کودکان 1 تا 2 سال تهران [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 83-100]
 • روماتیسم مفصلی روابط ساختاری شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی گری فاجعه سازی درد و پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 66، شماره 3، 1402]

ز

 • زانوی پرانتزی اثر یک دوره حرکات اصلاحی و ورزشی بر بهبود انحرافات صفحه فرونتال زانو در نوجوانان پسر فعال [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • زانوی ضربدری اثر یک دوره حرکات اصلاحی و ورزشی بر بهبود انحرافات صفحه فرونتال زانو در نوجوانان پسر فعال [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • زبان و سوادآموزی اعتباریابی استانداردهای رشدی سنجش مهارت‌های شناختی، جسمی- حرکتی، زبان، یادگیری و اجتماعی – رفتاری و هیجانی کودکان 1 تا 2 سال تهران [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 83-100]
 • زخم پپتیک اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر سرمایه‌ی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به زخم پپتیک [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • زخم معده مزمن اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر سبک دلبستگی، دشواری تنظیم هیجانی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به زخم معده مزمن [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 476-492]
 • زردی فیزیولوژیک بررسی شیوع زردی نوزادان در مادران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سال‌های 98-97 [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 426-439]
 • زردی نوزادان بررسی شیوع زردی نوزادان در مادران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سال‌های 98-97 [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 426-439]
 • زمان واکنش ارزش تشخیص زمان واکنش ساده و انتخابی در تفکیک بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از افراد بهنجار [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 400-414]
 • زنان تعیین میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 11-20]
 • زنان مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • زنان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان زنان یائسه [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • زنان باردار بررسی میزان رضایت زناشویی زنان باردار در زمان شیوع کوید 19: یک مطالعه توصیفی تحلیلی در جنوب ایران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • زنان نابارور اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور [دوره 66، شماره 3، 1402]

س

 • سابقه خدمت رابطه سرمایه روان‌شناختی با تمایل به ترک شغل با توجه‌ به نقش واسطه مالکیت روان‌ شناختی پیشگیرانه و ترویجی و نقش تعدیل‌ کننده سابقه خدمت در پرستاران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • سازگاری اجتماعی اثربخشی درمان متمرکز بر خانواده برعملکرد خانوادگی، سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • سایکوز مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم منفی مبتلایان سایکوز ناشی از مواد [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • سالمندی تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر بیان ژن HIF1، سطوح پلاسمایی PGC1a و ترکیب بدن مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 264-276]
 • سالمندان بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بر بهبود بیماری سارکوپنی در سالمندان: یک مرور نظام مند [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 48-64]
 • سالمندان بررسی اثربخشی درمان وجودی بر اضطراب سلامت، احساس تنهایی و اضطراب مرگ سالمندان [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • سالمندان مدلسازی معادلات ساختاری شادزیستی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی در سالمندان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • سبک دلبستگی اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر سبک دلبستگی، دشواری تنظیم هیجانی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به زخم معده مزمن [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 476-492]
 • سبک دلبستگی مدلسازی معادلات ساختاری شادزیستی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی در سالمندان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • سیدروفور ارزیابی ژن های کد کننده سیستم های جذب آهن در جدایه های اشریشیاکلی انترواگریگیتیو(چسبنده ی روده ای)EAEC جداشده از نمونه های اسهالی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • سرزندگی تحصیلی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • سرطان پستان تجربیات بیماران پس از ابتلا به سرطان پستان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 452-463]
 • سرطان پستان مقایسه اثر بخشی رویکرد شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هیجان مدار بر تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بهبود یافتگان سرطان پستان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • سرطان معده شناسایی سیتومگالوویروس (CMV) در نمونه‎های بافتی سرطان معده در مقایسه با گروه‎های غیر بدخیم و شاهد در استان آذربایجان شرقی با روش‎های ایمنوهیستوشیمی‎و PCR [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 415-425]
 • سرمایه اجتماعی مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • سرمایه روان شناختی اثربخشی درمان متمرکز بر خانواده برعملکرد خانوادگی، سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • سرمایه روان‌شناختی رابطه سرمایه روان‌شناختی با تمایل به ترک شغل با توجه‌ به نقش واسطه مالکیت روان‌ شناختی پیشگیرانه و ترویجی و نقش تعدیل‌ کننده سابقه خدمت در پرستاران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • سرمایه‌ی روان‌شناختی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر سرمایه‌ی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به زخم پپتیک [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • سزارین بررسی مقایسه ای تاثیر دوزهای مختلف فنتانیل اینتراتکال بر روی کیفیت و کمیت زمان بی دردی در سزارین مادران مولتی پار در بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان ... [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 65-73]
 • سیستم بهداشت رضایتمندی بیماران بستری از مراقبت های ارائه شده در بخش زنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • سطح بلوک حسی بررسی مقایسه ای تاثیر دوزهای مختلف فنتانیل اینتراتکال بر روی کیفیت و کمیت زمان بی دردی در سزارین مادران مولتی پار در بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان ... [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 65-73]
 • سگ تعیین تیپ‌های کاست کروموزومی‎ژن mecA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جداشده از ادرار سگ‎های به ظاهر سالم در شهر اصفهان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • سلامت‌روان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان زنان یائسه [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • سلول های بنیادی لیمبوس قرنیه کشت و تکثیر سلول های بنیادی واقع در لیمبوس قرنیه انسانی [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • سندرم سارکوپنی بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بر بهبود بیماری سارکوپنی در سالمندان: یک مرور نظام مند [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 48-64]
 • سنگ کلیه بررسی اگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به سنگ کلیه در پیشگیری از بروز مجدد سنگ کلیه [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 150-165]

ش

 • شادزیستی مدلسازی معادلات ساختاری شادزیستی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی در سالمندان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • شبکه اندوپلاسمی‎ تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎ کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • شبکه های مجازی بررسی اثر حسادت مرضی و خودکارآمدی در استفاده از شبکه های اجتماعی بر اعتماد زناشویی زنان، با نقش میانجی نظارت آنلاین [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • شدت درد روابط ساختاری شدت درد و خودکارآمدی با ترس از حرکت با میانجی گری فاجعه سازی درد و پریشانی روان شناختی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • شکاف آنیونی ارتباط بین فشار خون بالا و شکاف آنیونی سرم: یک مطالعه مقطعی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • شکل شدید ارائه و اعتبارسنجی مدل پیش بینی شکل شدید کووید-19 در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی مقایسه اثر بخشی رویکرد شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هیجان مدار بر تحمل پریشانی و رشد پس از سانحه بهبود یافتگان سرطان پستان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • شناخت درمانی هیجان مدار هم سنجی اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکرد شناخت درمانی هیجان مدار بر میزان ادراک انصاف و خود دلسوزی در زوجین متعارض [دوره 66، شماره 1، 1402]

ط

 • طرحواره درمانی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر ناگویی هیجانی در دانش آموزان با سابقه اقدام به خودکشی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • طرحواره درمانی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و هیجان مدار بر ناگویی هیجانی افراد دچار تعارض زناشویی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • طرحواره درمانی مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان افسردگی در افراد با سوء مصرف مواد مخدر [دوره 66، شماره 4، 1402]

ع

 • عملکرد بررسی اگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به سنگ کلیه در پیشگیری از بروز مجدد سنگ کلیه [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 150-165]
 • عملکرد خانوادگی اثربخشی درمان متمرکز بر خانواده برعملکرد خانوادگی، سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • عملکرد خانواده مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی و فراشناخت بر عملکرد خانواده، کنترل هیجانی و همدلی عاطفی مادران دارای فرزند مبتلا به ADHD [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • عملکرد شغلی نقش میانجی‏گر درگیری شغلی در تبیین اثر ارزش‏ های اخلاق حرفه‏ای و منبع کنترل بر عملکرد شغلی پرستاران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • عوامل زمینه‌ساز خانوادگی توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • عوامل زمینه‌ساز سازمانی و شغلی توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر تجارب زیسته پرستاران [دوره 66، شماره 2، 1402]

ف

 • فراجمجمه ای اثربخشی روان درمانی غنی شده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای ,روان درمانی غنی نشده با تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای و روان درمانی به تنهائی(فراشناخت درمانی)بر الگوی امواج مغزی افراد مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • فردگرایی عوامل موثر بر نیاز برآورده نشده فرزندآوری زنان شهر تهران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • فشار خون بالا ارتباط بین فشار خون بالا و شکاف آنیونی سرم: یک مطالعه مقطعی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • فشار خون دیاستولیک ارتباط بین فشار خون بالا و شکاف آنیونی سرم: یک مطالعه مقطعی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • فشار خون سیستولیک ارتباط بین فشار خون بالا و شکاف آنیونی سرم: یک مطالعه مقطعی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • فعالیت بدنی بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بر بهبود بیماری سارکوپنی در سالمندان: یک مرور نظام مند [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 48-64]
 • فعالیت بدنی رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان در طی موج اول کووید 19 [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 464-475]
 • فعالیت‌های خودمراقبتی بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اجتناب شناختی- رفتاری و فعالیت‌های خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 278-290]
 • فعال کننده فاکتوررونویسی6 تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎ کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • فنتانیل بررسی مقایسه ای تاثیر دوزهای مختلف فنتانیل اینتراتکال بر روی کیفیت و کمیت زمان بی دردی در سزارین مادران مولتی پار در بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان ... [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 65-73]

ک

 • کاتسو بررسی تغییرات برخی فاکتورهای رشدی متعاقب هشت هفته تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت جریان خون در زنان جوان [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • کارکنان تعیین میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 11-20]
 • کشت سلول های بنیادی کشت و تکثیر سلول های بنیادی واقع در لیمبوس قرنیه انسانی [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • کیفیت زندگی مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری بهبودیافتگان کووید-19 [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • کیفیت زندگی مقایسه اثربخشی آموزش تکنیک‌های فرزندپروری و مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارایفرزند با اختلال ADHD [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • کیفیت مراقبت ارائه مدل کیفیت مراقبت پرستاران در ارتباط با آسیب پذیری ادراک شده در دوران شیوع کووید-19 با نقش میانجی تاب آوری و حرفه ای گری [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 413-425]
 • کلیدواژه: بیش فعالی مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی و فراشناخت بر عملکرد خانواده، کنترل هیجانی و همدلی عاطفی مادران دارای فرزند مبتلا به ADHD [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • کم توان ذهنی اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • کنترل هیجان مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی و فراشناخت بر عملکرد خانواده، کنترل هیجانی و همدلی عاطفی مادران دارای فرزند مبتلا به ADHD [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • کوید 19 بررسی میزان رضایت زناشویی زنان باردار در زمان شیوع کوید 19: یک مطالعه توصیفی تحلیلی در جنوب ایران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • کودک بررسی خشونت و اثرات آن بر سلامت روانی و جسمی کودکان در حین پاندمی کرونا:یک مرور نظام مند [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • کووید -19 رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان در طی موج اول کووید 19 [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 464-475]
 • کووید-19 ارائه و اعتبارسنجی مدل پیش بینی شکل شدید کووید-19 در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402]

گ

 • گالکتین-3 تاثیر تمرینات هوازی فزاینده تا بیشینه بر بیومارکر های آسیب قلبی ورزشکاران [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • گرسنگی تأثیر توام گرسنگی و تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر زای، توده بدن و بیان ژن ATF6 شبکه آندوپلاسمی‎ کبد سالم رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 66، شماره 4، 1402]

م

 • مادران اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تحمل پریشانی وتاب آوری ماداران دارای دانش آموز کم توان ذهنی [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بیماران مبتلا به سل در کرج، ایران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • مالتیپل اسکلروزیس ارزش تشخیص زمان واکنش ساده و انتخابی در تفکیک بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از افراد بهنجار [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 400-414]
 • مالکیت روان‌شناختی پیشگیرانه رابطه سرمایه روان‌شناختی با تمایل به ترک شغل با توجه‌ به نقش واسطه مالکیت روان‌ شناختی پیشگیرانه و ترویجی و نقش تعدیل‌ کننده سابقه خدمت در پرستاران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • مالکیت روان‌شناختی ترویجی رابطه سرمایه روان‌شناختی با تمایل به ترک شغل با توجه‌ به نقش واسطه مالکیت روان‌ شناختی پیشگیرانه و ترویجی و نقش تعدیل‌ کننده سابقه خدمت در پرستاران [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • مداخله شناختی ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم منفی مبتلایان سایکوز ناشی از مواد [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • مدل پیش‌بینی ارائه و اعتبارسنجی مدل پیش بینی شکل شدید کووید-19 در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • مرگ ارائه و اعتبارسنجی مدل پیش بینی شکل شدید کووید-19 در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • مطالعه کیفی تجربیات بیماران پس از ابتلا به سرطان پستان: یک مطالعه پدیدارشناسی [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 452-463]
 • معتاد به متا آمفتامین مقایسه اثربخشی TC و NA در پنج عامل بزرگ شخصیت افراد معتاد به متا آمفتامین [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • معنادرمانی اثربخشی معنا درمانی بر خودانتقادی دانشجویان دختر در معرض رفتارهای پرخطر [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • مقاومت آنتی‌بیوتیکی تعیین تیپ‌های کاست کروموزومی‎ژن mecA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جداشده از ادرار سگ‎های به ظاهر سالم در شهر اصفهان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • مقطع ابتدایی بررسی تأثیر روانشناسی رفتار بر ارزشیابی توصیفی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • مکان کنترل سلامت اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مکان کنترل سلامت و پیروی از درمان در مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • مکمل های آنتی اکسیدانی تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 21-47]
 • میل به مصرف تبیین مدل ساختاری اشتیاق به درمان بر اساس حافظه اعتیاد، میل به مصرف و تحمل ابهام با میانجی‌گری خودکنترلی در افراد متقاضی ترک [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • منبع کنترل نقش میانجی‏گر درگیری شغلی در تبیین اثر ارزش‏ های اخلاق حرفه‏ای و منبع کنترل بر عملکرد شغلی پرستاران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • مهارت‌های ارتباطی مدلسازی معادلات ساختاری شادزیستی بر اساس سبک‌های دلبستگی و مهارت‌های ارتباطی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی در سالمندان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • مهارت‌های ارتباطی اثربخشی توانبخشی رایانه‌ای موسیقیایی خانواده- محور بر مهارت‌های ارتباطی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • مهارت‌های رشدی شناختی اعتباریابی استانداردهای رشدی سنجش مهارت‌های شناختی، جسمی- حرکتی، زبان، یادگیری و اجتماعی – رفتاری و هیجانی کودکان 1 تا 2 سال تهران [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 83-100]
 • مهارت‌های زندگی طراحی بسته آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه کودکان و تعیین اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • مهارت‌های زندگی مقایسه اثربخشی آموزش تکنیک‌های فرزندپروری و مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارایفرزند با اختلال ADHD [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • مواد فیتوشیمیایی اثرات درمانی احتمالی ترکیبات فیتوشیمیایی مشتق شده ازگیاهان دارویی برکرونا ویروس، یک مقاله مروری [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 232-248]
 • مولتیپل اسکلروزیس تاثیر یک دوره برنامه تمرینی پایدارسازی عصبی عضلانی پویا بر تعادل و حس عمقی مچ پا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 66، شماره 4، 1402]

ن

 • نیاز برآورده نشده فرزندآوری عوامل موثر بر نیاز برآورده نشده فرزندآوری زنان شهر تهران [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • ناگویی هیجانی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و طرحواره درمانی بر ناگویی هیجانی در دانش آموزان با سابقه اقدام به خودکشی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • ناگویی هیجانی مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و هیجان مدار بر ناگویی هیجانی افراد دچار تعارض زناشویی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • نزدیک‌ترین همسایه تشخیص زودرس زخم پای دیابتی از طریق تصاویر حرارتی کف پا با استفاده از الگوریتم نزدیک‌ترین همسایگی [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • نظارت آنلاین بررسی اثر حسادت مرضی و خودکارآمدی در استفاده از شبکه های اجتماعی بر اعتماد زناشویی زنان، با نقش میانجی نظارت آنلاین [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • نقص سلول های بنیادی لیمبال کشت و تکثیر سلول های بنیادی واقع در لیمبوس قرنیه انسانی [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 1-10]
 • نگرش بررسی اگاهی، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به سنگ کلیه در پیشگیری از بروز مجدد سنگ کلیه [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 150-165]
 • نگرش نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی، ادامه تحصیل و آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 209-218]
 • نگرش نسبت به مرگ اثربخشی روان درمانی وجودی بر تنهایی وجودی و نگرش نسبت به مرگ در مراجعان با افسردگی وجودی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • نگرش‌های ناکارآمد پیش بینی میزان استرس تحصیلی با استفاده از نگرش‌های ناکارآمد با میانجی گری ذهن آگاهی در دانش آموزان [دوره 66، شماره 2، 1402]
 • نوجوان بررسی خشونت و اثرات آن بر سلامت روانی و جسمی کودکان در حین پاندمی کرونا:یک مرور نظام مند [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • نوروفیدبک بررسی تاثیر نوروفیدبک (NF) و تحریک مستقیم الکتریکی ورا جمجمه‌ایی (tDCS) بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت زاهدان [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • نوزادی مقایسه سطح بیلی روبین توتال بند ناف با بیلی روبین روز سوم تولد در نوزادان ترم در بیمارستان کوثر قزوین [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 166-177]

و

 • ویروس سایتومگالوویروس شناسایی سیتومگالوویروس (CMV) در نمونه‎های بافتی سرطان معده در مقایسه با گروه‎های غیر بدخیم و شاهد در استان آذربایجان شرقی با روش‎های ایمنوهیستوشیمی‎و PCR [دوره 66، شماره 3، 1402، صفحه 415-425]
 • ویروس کرونا اثرات درمانی احتمالی ترکیبات فیتوشیمیایی مشتق شده ازگیاهان دارویی برکرونا ویروس، یک مقاله مروری [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 232-248]

ه

 • هیپربیلی روبینمی‎‎نوزادی مقایسه سطح بیلی روبین توتال بند ناف با بیلی روبین روز سوم تولد در نوزادان ترم در بیمارستان کوثر قزوین [دوره 66، شماره 2، 1402، صفحه 166-177]
 • هیپنوتراپی شناختی رفتاری مقایسه اثربخشی درمان گروهی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و هیپنوتراپی شناختی- رفتاری بر کاهش استرس شغلی و اهمال‌کاری شغلی [دوره 66، شماره 1، 1402]
 • هیجان مدار مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و هیجان مدار بر ناگویی هیجانی افراد دچار تعارض زناشویی [دوره 66، شماره 4، 1402]
 • هلیکوباکتر پیلوری بررسی میزان آنتی ‏بادی‏های ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران آلوده و غیر آلوده به این باکتری [دوره 66، شماره 1، 1402، صفحه 74-82]
 • همجوشی شناختی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • همجوشی شناختی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر اضطراب سلامت و همجوشی شناختی زنان مبتلا به اضطراب ناشی از پاندمی ویروس کووید 19 [دوره 66، شماره 3، 1402]
 • همدلی عاطفی مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی و فراشناخت بر عملکرد خانواده، کنترل هیجانی و همدلی عاطفی مادران دارای فرزند مبتلا به ADHD [دوره 66، شماره 3، 1402]

ی

 • یائسگی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان زنان یائسه [دوره 66، شماره 4، 1402]