کلیدواژه‌ها = درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

;کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاظمه شهابی زاده


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی زنان مطلقه

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

سارا ملک محمدی؛ حسین ابراهیمی مقدم


اثربخشی زوج‌درمانی مثبت‌نگر و پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری زناشویی

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

بنیاد جمشیدزهی؛ فرهاد کهرازئی؛ محمود شیرازی


مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و حافظه سرگذشتی بیماران مبتلا به افسرده‌خویی

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3224-3238

سارا نظر انداز کورنده؛ شهنام ابوالقاسمی؛ حمیدرضا وطن خواه


اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر دلبستگی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان مبتلا به بی میلی جنسی

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2865-2875

زهره ایران نژاد؛ رحیم حمیدی پور؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خواب در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3066-3077

فرحناز دانش نیا؛ حسین داودی؛ داود تقوایی؛ حسن حیدری


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودپنداره و افسردگی افراد مبتلا به اختلال پرخوری

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3086-3094

فاطمه مومنی؛ زهرا شایگان منش؛ طهمورث آقاجانی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خودمراقبتی و پیروی از درمان در بیماران دیالیزی

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2324-2333

شلیر کریمی؛ فردین مرادی منش؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور


مقایسه اثربخشی درمان راه‌حل‌مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی زنان خانه‌دار

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2448-2458

سیده فرخنده تقوی؛ مریم غلام‌زاده‌جفره؛ مسعود شهبازی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 62-73

معصومه مردانی گرمدره؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و ساعات استفاده از اینترنت در پسران دبیرستانی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 503-513

مهشید عزیزی بروجن؛ ایران داوودی؛ یداله زرگر


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس پس از سانحه زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی همسر

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 201-210

هادی غلامرضایی؛ مصطفی تشویقی؛ مرضیه چاقوساز؛ زهرا پورمند؛ هدیه وزیری‌تبار


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی وپذیرش و عمل مراقبین بیماران سرطانی

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 368-376

معصومه فضلی غفوری؛ مهیار مقدم؛ سید محمد حسین خاتمی